ࡱ> 9bjbjAB_~~8,D$Ghh~~~$՟wTԜ-Ԝ~~pF~~ ~~M4b0G|ˢ4ˢˢԜԜGˢ~ :Tryb maBych grantw zasady, oferta i sprawozdanie. Tryb maBych grantw opisany jest w art. 19 a Ustawy o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie. Z zaBo|enia jest to tryb uproszczony wobec otwartego konkursu ofert. Oferty skBadane s z inicjatywy organizacji, a od 10 maja 2016 roku obowizuj uproszczone formularze - oferty oraz sprawozdania. Procedura maBych grantw zasady. Dotacja przyznawana tym trybem obwarowana jest warunkami: zadanie ma mie charakter lokalny lub regionalny; wysoko[ dotacji nie mo|e przekroczy 10 tys. zBotych (przy czym to organizacja decyduje czy jest to forma powierzenia czy wsparcia realizacji zadania publicznego); zadanie nie mo|e trwa dBu|ej ni| 90 dni; w jednym roku kalendarzowym jedna organizacja mo|e dosta w tym trybie nie wicej ni| 20 tys. zBotych; z caBej puli dotacji planowanej przez dany urzd na maBe granty mo|e by przeznaczone maksymalnie 20% [rodkw. W trybie uproszczonym ("maBych grantw") ocena przebiega zwykle bardzo szybko. Wynika to z faktu, |e nie ma obowizku powoBywania komisji konkursowej. Skraca to czas oceniania ofert. Organ administracji publicznej samodzielnie okre[la celowo[ realizacji zadania oraz rozpatruje uwagi, ktre ka|dy mo|e zgBosi do oferty, poniewa| skBadane oferty s upubliczniane . W cigu 7 dniu od wpBynicia do urzdu, oferty s zamieszczana na 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogBoszeD oraz na stronie internetowej urzdu. Przez kolejne 7 dni ka|dy mo|e do niej zgBosi uwagi. Po rozpatrzeniu uwag, urzd decyduje czy zawrze z organizacj umow. Je[li decyzja jest pozytywna umowa jest zawierana niezwBocznie. Wzr oferty realizacji zadania w trybie maBych grantw . Formularz oferty jest znacznie uproszczony w porwnaniu z wymaganiami dotyczcymi otwartego konkursu ofert. Organizacja jest zobowizana do podania kilku kluczowych informacji oraz wypeBni nastpujce pola: dane oferenta / oferentw opis zadania publicznego, w tym wskazanie celu realizacji zadania, miejsca realizacji zadania, wskazanie grup odbiorcw, przewidywany wkBad osobowy lub rzeczowy; zakBadane rezultaty zadania; szacunkowa kalkulacja kosztw; o[wiadczenia na koDcu oferty; podpis upowa|nionych osb. W kosztorysie nie ma podziaBu na kategorie kosztw (merytoryczne, koszty obsBugi, inne koszty) oraz kolumny narzucajce podanie sposobu kalkulacji ka|dego z kosztw. Kosztorys skBada si z czterech kolumn: rodzaj kosztu; warto[ kosztu (nazwa w tabeli:koszt caBkowity); wysoko[ [rodkw z dotacji (nazwa w tabeli:do poniesienia <nprt & F H hj JL8zϿwwwwlYFY%h4h4OJQJfHq %h4hlOJQJfHq h4h4OJQJh4OJQJheOJQJh4hgOOJQJ(h4hl5OJQJfHq h4hl5OJQJh4hgO5OJQJh4h45OJQJ\^J#hx{h@R5CJ OJQJ^JaJ h45CJ OJQJ^JaJ hCf5CJ OJQJ^JaJ rt & H jLd<$ & F+dd-DM [$\$a$gd4 $da$gd4$ & F.dd-DM [$\$a$gd4$-DM [$\$a$gd4 $da$gdx{ $&*dlr@l|*.|~jܾvvvvvnhCfOJQJhehCfOJQJheOJQJh4hCfOJQJh4hp@OJQJh4hlOJQJh4hl5OJQJh4OJQJh4hgOOJQJ%h4h4OJQJfHq %h4hlOJQJfHq h4OJQJfHq (<4l&2&(*<--2/0$ & F,dd-DM [$\$a$gd4$-DM [$\$a$gd4$ & F+dd-DM [$\$a$gd4$ & F+dd-DM [$\$a$gdejl"$df&,&.&0&&&v'x'( (<-----000011h1j1111122z3|3~355545ʽʽʽ▉ʽh4h40JOJQJh4hCf0JOJQJh4OJQJh4hCf0J+6OJQJ]Uh4hCf0J(OJQJh4hCf0J+OJQJh4h4OJQJh4hCfOJQJheOJQJh4heOJQJ4z wnioskowanej dotacji); wysoko[ wkBadu wBasnego (nazwa w tabeli:do poniesienia ze [rodkw finansowych wBasnych, [rodkw pochodzcych z innych zrdeB, wkBadu osobowego lub rzeczowego) dla zadaD w formie wspierania (czyli takich, gdzie obowizkowy jest wkBad wBasny). Oferta nie przewiduje rozbijania wkBadu wBasnego na poszczeglne zrdBa finansowania zadania. Zatem organizacja skBadajc tak ofert, nie ma obowizku podawania, skd dokBadnie bdzie pochodziB wkBad wBasny podaje si jedynie jego kwot oraz wskazuje, ktre koszty i w jakiej wysoko[ci zostan z niego pokryte. Jedynym zaBcznikiem skBadanym do oferty jest potwierdzona za zgodno[ z oryginaBem kopia aktualnego wycigu z rejestru lub ewidencji ale dotyczy to tylko tych organizacji, ktre nie s zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sdowym. Organizacje posiadajce wpis do KRS nie maj obowizku zgodnie z wzorem zaBcza |adnych zaBcznikw. Sprawozdanie z realizacji maBego grantu . Sprawozdanie jest lustrzanym odbiciem oferty. Przewidziano zatem miejsce na opisanie wykonanego zadania, wskazujc przy tym osignity cel, miejsce realizacji, grupy odbiorcw oraz wykorzystany wkBad wBasny. Drugim punktem w sprawozdaniu jest opis rezultatw. CaBy wzr sprawozdania zamyka zestawienie wydatkw. Tabela opisujca wydatki w sprawozdaniu z realizacji maBych grantw zawiera nastpujce pozycje: nazwa wydatku; numer dokumentu ksigowego; data wystawienia dokumentu ksigowego; Bczna kwota wydatku; podanie wysoko[ci kwoty wydatkowanej z dotacji; podanie wysoko[ci kwoty wydatkowanej z wkBadu wBasnego (nazwa w tabeli:wydatek poniesiony ze [rodkw finansowych wBasnych, [rodkw pochodzcych z innych zrdeB, wkBadu osobowego lub rzeczowego); data zapBaty. Warto zwrci uwag zwBaszcza na przedostatni kolumn w tabeli wydatkw. Dotychczas organizacje nie byBy zobowizane do podawania dokumentw, ktre po[wiadczaj wydatki wkBadu osobowego. Wzr sprawozdania zakBada, |e nale|y udokumentowa nie tylko wkBad osobowy, ale rwnie| rzeczowy o ile byB kalkulowany w ofercie na realizacj zadania. Przed zBo|eniem oferty w trybie maBych grantw do danego urzdu, nale|y zapozna si z ewentualnymi specyficznymi uwarunkowaniami i zasadami, jakie obowizuj dla trybu maBych grantw . I koniecznie nale|y zapozna si z zapisami umowy. OpracowaBa: Karolina FurmaDska Doradca dla organizacji pozarzdowych    Prawo a organizacje pozarzdowe Strona PAGE \* MERGEFORMAT 3 001l11133H6J6,8.80828p8888gdM$a$gdgdv} $da$gdx{$-DM [$\$a$gd7)$-DM [$\$a$gd4$ & F-dd-DM [$\$a$gd4456585H6J6,8.808288888888888888Ⱥl\TPTPTPTPHhV/YOJQJhHjhHUhhI%6OJPJQJ^J(hh6B*OJPJQJ^Jph(hhI%6B*OJPJQJ^Jph"h,6B*OJPJQJ^Jph#h->vB*CJOJQJ^JaJphPNMhx{h7)5OJQJ^Jh7)h7)5OJQJh7)h7)5OJQJ^Jh4hCfOJQJh4h4OJQJh7)OJQJ8888888L9N9P999999$a$gd$a$gdK1 $d Nb$# gddgdM88 9"9J9L9N9P9999999999999rn^hhI%6OJPJQJ^JhHh PhK1CJOJQJaJhWhWOJQJmHnHuhdjhdUhdOJQJh(OJQJhK1hIhK1OJQJmHnHuhK1OJQJmHnHu(jhK\hK\OJQJUmHnHuhV/YOJQJ(jhK\hK\OJQJUmHnHu?0P1h:pV. A!"#$% DpDd80f BA?Obraz 7bd߂dzEVTg[@DXn8߂dzEVTg[PNG IHDR=HjsRGBIDAThC[yxUյ_k{2@20 !< yLՊ-g+*VD*2B ISHBBL7=9wNھ圳^ko {999UvMP3yW.]\n{=eH}Z(vkI~~\W'_玲*+]6ĸ423J2{m &XOo/ QY wh+ Hgr>$\g Yo)&&z]qQY#i#'[L[ee1N_QGF D|cu39B!TG)\Kf c҈t *x Q anI H`FbJsG\`,* >& ԗ"4PGl U`Gټw1Or뢤\ޏ ᑃ57&[%㧼H$:Kl$`COYm IY2O^db \6kǪkyxojt{M%$\ɑW R]ljH&_" +b"GPLv K}i_6de jM̈́؆YːeV"2/M ^5cMvNewkomX[yuȰ (IXv1lBw0߹`@e̅ 9<uP5>mڴ@Ho鯟8 uQ@cwȔLXcwBԆ | Ç 8Ѓ,|)oL_]Y4a][T/M-g Y-;q[|P3_ցeQԞ aRmu1v6uZh |3z*8˗//^Rmm[}̝̑yZ7E;vҥK-zQ!e"pyK :S ^TՠLŐ!C3Ξrv=l%"tY@ [vK΁B]izB:?򊊔nݺyV1T#1puٺ`oڈc7"lzn1#cjۋmc3b$C}a;w+WzΉ?Ëo_TMt6}|YoUc:}N3v_!i<[ZtI8o`*Z:kǏr꧟~c| fBK޹o,l7dPTT7{2|/ 1o.Izz:MGC9ehT ۧ'ҟ]nnK>֭[VX4ׯgLL0?,,,** V8Ik>dG*(w%[\3f =1G,| (~>̐4f 1?>7aלAa -`S@ 4tXvSWe4Wx cNC0 4ȵDZ,/~^xh&H)w|~C 20AՐ+z}E!Wbc< 4LqIgPO:JpiZ!0g@g3n 3,Lotg v]6f줮]]Q ϨR_ Y†Ն.y | 0jl4z/hTDv΀ףcNsI G_G0J `if1˜|Zv;+i y;+^-<_NJ_հ0&LCC gc%W!{^b:SfH `ROTaG #X^qѪjLH-B>>4[J[\L/qj Ǎ^}Lg2Lg<7[N ~ } BLJ"fb`9fC4 eYNy,|JwPZU'M GTȴS20&4d#Z5Lv!!rcJ=fj4*-b G+&ģ5#QBP cRBw-뺚%*$~ Zxdi)0ĥ**][ju4eTuc.?v"n6pMdюcsv#nV戶]2>ppQnIQ+胯?!`6^}ǦձTQÈf6Q @$8}HejOxY7(.n`XDظB|-!Q nyj8EȨjQiݺ N 1-DF8a d]-9^+z7 k+-c\y Y GNòZ$z.J@~d`.JEww0!YJx˷B&Q-J0JЂpɣ|AT Bҗ/qr2j4C{P P+hZKu=yU=DJŴ *uoU0欖Y 6N|zETf zMՙ`#ȸ^n@V(EvXX^ƃ<]ހFek |&zJk9FBuH=" 5X3ՙ7}kv)TJ Bho qQ y< WBe"=SY6 ~ u nKu瑃R!YS8ѵsTE4ߏ >.OB:_6%UaZ¤ Uy,ѡٹMݰۓO\W<0 >x07Nejf4l莙kZ@1!W@6JGP2ڍur BmkB?~qF q _M7j /Q.N[@I|*ԁ27MVk9M魞+SlY7cGkBiV;É:uUw'uDqh+Tqv::E`Mx\$:X<~^+NfJ=F GԭL;щ3wʤD\nӸ e?cc?`.45W/,P?ndϹf)avξj=B+>^zSC Sngw9 Bu[(7M$t jO]^\*!ٶݳVOeB~tSC#JS]LBI\4s9 1k,=dw@X Kk!7C6&\2- OMl%\ZL3i!Ib)1g@rYޛEGv'-v5 l܌ӓ;j1(kQh8EѵtKE(ˠ!*%cN | Яo @ ;bsgT"r6Ap6{s|e#A5`t:SfoHñe[C~S~|! Mӓ w}öc8X%q`N N_6l ÁAcƌ}`{dL4u6Spm]gڕ imU(' 4?[phC!+$#,T%%vWok-g}*NIEqCZ 2C1NqQf8s(oƌ.}vK?sXpTi %瘞5B^r™Zl~8#%,RAJJV '$pWx]pzR4fjG qF<*n*ZHW O@;efxMhE 2PDojC8 u[}-sEsHjՉBT6Nu[UЯi;M{DDI'yu۶##T 'k腧UX) Ut#ߌS57]bkjl[t0_@ :PY AW'FH4)4ljTܜxκZw*|oJMky64C\QJzjf@/Zᄏ[|&h7 HF@mh#w0\/gQ m3t̡~;e\`kj>uo9qm&uApBBij(/:-2i>ŵFÿm:h>?jZf5gzF֦M[Ͱ~ŧVHS5= "%.e *4rS8Kk'y$U\ C SBpS>`ƌccͶ;Uڻcmu~"󞮭Q@5d6%ѩTAj4U# W%_ίdBznv㢪E>9塙xl6V;o<f:#"+F.+*=oX՚ W-c#Ue@ت} 5)مRIO0)gLĥIs>ߞ~԰2(Fh`P>qQ2z^h\iRRYP[fZI{IМ;H;|T5(lG~f#́" *T T։jq@˻:bmڵGbȉmm3yk3&5lNb;Izf7`WLس_͈e^Tmm5PPPpaԇfUer }IENDB`DdJ - nA?logo RPKDObraz 2logo RPKDR=\35bXF=\35JFIF,,ExifII*CC" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((m[Z4O[4#NwjV:p:R?'Q2|CfO ۏ>2;z[s@?}?FOwO#:6{vibSv'ë:|: e7<_G_ t; <vsQ!~Χo1Q_/G?ino K7~|L@z [%o ')}J-5O~?1aCsڏiF¯+n̲ذyT'ǧϭd7aLD9Dw(d¯E6Zm'q~OQiy7él6'o_ǝ T.yQ!=_?/z@?Geo'G'gĀu{l ?%ؚN|?ok ? _E|wou< =? ϲ;l_O?_>?-k};ly߅< s}}GMO>H?`?F(~/"Gaטxv]^_}(]d{:WgVFzՔi~m{m{e4'%\t6QƶGϨ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((P@iko 3_<#D>nJt^W,4%鷒_Xcx}~E}Iwz;+j w+OfjZ<O\qmy/^3A5-7OA$q|? w[b5|?נկ"|HԼ/߶5ߴƏ6RxoC?#ZԼ{q 5~c/TW̟v?+_#[1]kLW?~#p?,>i u,͟Lo$i?|qكƗLH٠5eb->!^ON!I%k_iF50`^/gIEp~Ӽg^;JG|GxڍZyi׀qY8'׸1 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (c(ׂ O~2/ hVW?궚.&U HQA<:zcfڼsWwҿoڿe6dnmFjtk v/x+I4QC8฿QOۥm'Ƌ_ Ss7K_=gEYp3(ҸMc:~԰j-Wӱ߶W ODƫ?>9 '_ji^!,!@6|OjxbWM|b(Wß?^|iSmW⤰ygc?X;Cū+-f~4OJ>OaCk^n%={pi]<=g?úfWEdlQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE{_ڣL->8|L9y\xź?ue}X;Zfs_}l 7]+_<[xHZ+ cX_u8#O1|Z*)fu)ҫӥW_q~ۇK~s>JՄ1yoy5 )LFs>z~LY-1 ~ҧH!P-^_]u_V:s`; >!oF'%:%J~'a>'𮻣텮ڥ}g4WOi;,y`쏻rS9ef/MQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE/4}K>$մh=ƥivpSU1YY Ω3 ?p/amah3Oݳi~0!2j4'7G-F?(7 W>"Iᯅ ~n/½d]OۿUjtWMt cFm5}+V4ONnKK+RWvW477R N| =p:5+ +GYї>&j~A>_(NiOIK[)_.N&լQE ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Bk6 ӯڿ*>+/#w1iz_~jq-FNi~(?h#Ph6>S>D5rT?_v*}SuI$4<A~xVgHQEQEQEQEQEm]}Q@ONQRQ_oTAE{/z|S3?ujm,@?5 H:SMJ>%ot{7&g=/4xǎ^OxLJ03[KpRƬ\eɩ];lwa2OGudO6? tGgknG}h ~1_x[$ԓǡ?mC>4V?mk˯tO_ƥܓ¿[qPirp cJrƞ36Sk$ӧ)}gS=vWo[ _\3I?˧?_MM }s񮛩I:}|@}wo~kq~x;ÞI.n?9v/V5KQ\u0ZrOX{7guՏj82mm}]5>GYAFOCE𾽪'{6~%Fkg쏂5O#={}kXׄ(;{c9'"ڌoFV78R!Qzjw*)'<پ O;=CP_K>78~m;z_%Qyh]>|YcPpHC?Ѹz~8z߶{/*VfMVO{ L\ֻ{?v WybIC{^c{d~|gk?v׿dCDXɩd!s_ŕ㞞_uzOEǴ %.g]x\g_?eƉs}krOW|ч2[ѩu73`%{㢟VsRuX$Wޛ}>;S9#_dom߭_7 a1χ,'@|Oڮoě/\ OkQP>S+s| Iy~q[4UrZ~UjNڭS$wѽۢ_j2]^|Izh__ Ak\ͧ<rk'^n.|'_?ſp47P7i?? yW9bW<_ JMF)b&=Rm85֩x8UڴQóz=ts3X~4|S?'h|.Ӿ/_<;?mkxWQ\ƾ1kVf:o4>wi@%5zWbW?ٳw>O61|Ae3Oӵ3K'r=Nxeqg_.SÜ N48sYNQ+q^)ߟeB3jp:]Mԗ{Zz[|`,5_ڇCq&mBpx6Z{eq$gz kvCI==icOz&#<ǧOL!IF8}{^;ߦkJ7C˱!6\;((O % ~'\}'#ϳ i(1QTdg#×%_Ndm#(?j ˿^یO5>4팳6mY㝧%>߂ 1x6 ih_!~%h?я%-?Úay`Lz 11? jSn'!3)g{;2Aku6 d̾.JJn:;?Om3uMTyDezm䎊;iOKğП|oInbִq\ d*FN={5d\Eq>]C9-,n (7i&MY>*:j\-kgtk]:jQE{=j3 (((#9yRGzTtP&xc~5/|` ~ό}\OxʌK>>#UHt Wÿ/3O>3 + viD{[&e/ԴV=KJԭV4)#O-/%`A7~Ԥ3ĺĿ~(nDž|I;Wu#7LV |_xH4.SFShu螋[+?; 6E~|`<`5Ex:Ӿ |2׮t tg!"qkvk1&jkN(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((vUg/ .*i?i\8)cK/Mc}oG~>N?U%:FS<=o ?'o/>!~>#)|+;HխլQ̷woEok^, x>*|T~+Z<ƽU5B^?ZVgahƥEm?a{SKmkuOW5Vg4/ _)<= xWN7(jk4QErEPEPEQ;(6j;໅ ׋~k(^4 ?~ U}7`ΧcH>+٣|]+V`Z]X|#·(9||=R~۲umBO 5-o+]x_ᮛ??Sii%Xd(??~Z' x[6r;.ez5g ԗK P W:fh&aiZ]閶:uzZYمQ^U1us~ } i^.0ɸ/q\x,XK-cIbax.LZq%GQ3lrqx/)/u5f6Ww$g=G/]þѴh=6VYiVy=,'BFq?O\v'8Oڔ9mfa_ε|EZԜ9TQRm7&hiI$%N%Q^yQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEP֊(S~Wo>? zbX43zok+ZԬ/}ڿoG 1jS~t|~.UR6\xP'%KTxXdKq=\ReWst<FxFm ^8ͲZJq/)Ycg1&3*\pUe~Nae>Ln]&z[E]k'}j[uMXx_d%l|503k_ae}I|A:P=>t z>_4b{ cC,-u]'RUCXYPR;vw'VĻq~| aEkdoGiuO $t*1kܺгQ_OG毣GCP:7F ׽v|ݟO+zp(B((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((U+x<3xwZfgHOM-uXͮ~Z>l]͍{+cҕ|[V}/O?$K<6qe=ÙT%SNM 5ጚygG?Xj!@]U[SfO?⧆οV?)+w qoǁo~4[U^ A{eՕůY4š ٝ(tjWԿU)gŸ&?ի_Z_> MéCȷ%Mکm9]K E٥a L'>.y㗋Kk:y˕,~ɧ>ӿUiVvEeRta{F[N 'O|Z׊%H>?x^Ꮒ:/> [ߋ1 ?g@S@z|?}oо9obK<3[i:.sk[[P4a-ƃWCc+N?WW/JҾ=4QEQEQEau {Q|U._k/ 'Ot ?5]\zh}6x?˰O>*| ╞ ߕO/$k zb8_}_U~NR40?>W-3},Cϋ':|7yWF𶝒I韭1ׯ?RnPyz:08>ZQo7>%S.h2*`p,. Сej8\-m6ݻݻ'k!PWxQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEE}^O_T_$w(W.|G&x3⥽dī[AoC.`dji^Կ[/'/|S^>u=3PyŦ]ΉcPҵ8e_H8I9ÎR/&(·!ſ O'¯z}[P9ƗγBW@9*Iմj}hfvaxg3>c*B]VٗNRQX=289er?84ep,z]3죉2|=dy_~088:1౱_%%f՚ik%V\5_cZf՚viѭQEzemQEQE}|cmMKGF~'7Z^]YkxcVE jʺSGO%~|9~?>êXJuMP3;#7Ԗ@լ 72&ɣi_B,6o; 7U𝭎S|9cJu9/."igXfa:yi隵X{aX[ݥݝݾ|Wa]Hx)V8B(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((+ g?FƽXk7< {.ſ5kKcyyj¾?^h4jap.n]'O/>!_4{?i#woZ+V 7Z:Ǩnٟv>$x/TMC?=cž2F)Xuyyjwv:qRjmW=JPiw}~V]QH((+?fٯg~ xf~4]ח#Ҵ B'^?OYUϩ'Sյ7L?;|IO~<_ 20&׋+-:]_J2UQ uk7j*{ >yo>>cCjڠ:Ʈ04/J#k}1xc63p2={uu\+oN2،?Tq)ݬ.=۳I9h۳mU} Z>_(?/,|sƾ 8:?`'U}GR(< ^<9=Ϯ::2@Fqg?JN?*7s5Lq6};ϙ{*Qv=O pxG Pᨨåon} n=ih ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( B44k9~C~OAmω/WF ~ []xZ1 _I:~ڝ!8Z0xƏ \xg5q> ?_!ơߞ0'V:@8?{u9 g2D KXj?>&Im+}|E{AO j?'TOG}<3_s#xg>W9b݂(Ų:Q@Q@mlxF?fKm&^j nךE߈<$Wq>4Pn'OGm~ x3j-o4y|uKOON˚Z$__Rw>'hK9x`_4[s{sgk&o|cf?8Jm#Z^uCϯO^~MW}6S (p((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((5Ú.=wS?鷺ƱPV[{wsiaaio=r8M' ]J?lOD!~Mx}m-@\k qV~o _74o_tEߏ*5 2&(.~iR{Kڅ톮xGt]m5뚽E=K]z_O (;((mf6ayjսWږyuKK[KK.o/uNxR3 VC Axk|p^jsQ V|?'"ŘxgTo? >( `x"_]smɫ6k 'fc$q:^މ&&IYZE_%|1'[f?o?nG}CO&v:N=MSsr}i!88?s.sO?3x0/91t92-Sհx*mFZJufYR˲>WFVvZ޷Zh-qϭ(Š(((((((((((((((((((((((((((6/ E_ .>0|$l?j̺)+h?lfMV:JP+kui_翩6wn]\X_ՍguK[[{c؎z_< F3,vJu}Vڿi?h ;K>@j~?~̲l _W*Uq۾M}0ة<1_yZ鿕VQE\ZOI&IV4~FQE0 ( }+J&k:7ih? }xf}:O,"\y}u GMM(R0 k[5#:_jχu3OִcKuWK+T-X^iml,r+Ct5R>3տ`/>"7?~iw>##y]{⟂Z_x6{͢?t/HOjL@']:_fӧQEh@QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEfzh/s|m<HuYkcJʰ:۽3Ú*jC-aE_|iI][KOv%cozVkoccYڋ[K[KK? ;; /`gRu~g6-/׼@ Oƾ0׊cs 'KN7'M1)3}+H>?J73 V8xH˓c"_]Υ|&]eBR <dX6^v>Z]QҊ!>`(((((((((((((((((((((((((((([Jӵ3Ru MWH,n4OK-ou+ ciyg{ivvY_`Mh]8lV# NtQAR%e$Z&PRIijj_G5i/ cᖨ xCQ] k]§P$j6KWL+՟>~?|Qt-z;S>e?"'w4KRA6FOKÏ\hZFo4wJ}DwkiZ0t˻T}O x33UIEIL}N6NX&qɌ&N+N ^0ה㾳V˱I6Wmukuu+xQ_'}>,((Q"ǿG_OEɨ#M\x8|iM'"Ð5_kŔ$ Nr'~~g6&׵{۽ۯQEpQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@~߃a'W?6Ɖ<:G|nIGUuiڋ-iOOs_Sw5|J߉$-/?R5KcVA?j~3G'ߙ/w8R,^`Wa>_5qԩ?_w_Wk{Š(ΐ((ߪ~wo?>| AQNOϲ]]c z+ZhdbO#O 7Yh6>+Ҟo/a3J?Qwis{Ok?٧mikakmigmomigB!kmkm1}H_JSGYwG q;.,*H]_S~Ca \-' bax-)SwX,e`w 41XYB^_L0nutfp+NP(@SCƿ&x}j2Eq[wwY⇆ ƃg񧁴_ ЉНGd*s^#ʫKQEEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP 6=qi gO;<UOϣg|I/iN3ǿWt~xC?o[X ?v/ sex{SὁH.E_tJ_֛n<|f_ھ9xj>$/5wӾ Ҭ#Q\gQEQEU:U4;OQν/.kkiioz_gGG~|yυ?",uߊlMKdw3SEޔ9uzc_?y޷((?fWU[K< |s}MnU[]rS[RA<7"sbiV|EpQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@ng[ciE0,0}9 ?E|~Rz¬L/od$?H=' ZNj8{k?S~?A/w X/t^Z]l?!ү٪7=O5͈HC^۷[EV`QEQE'fgp=Σwmyyywmikgo=zZZqY6i兽{?X?.>/lkf[i>6":@o?iDl◈Do<_iB8O%6^- i>8WB<Ͼ+Hb^>d8\\]Ƒ+Y]U xTrIuBoV`[E4{ZF1@EEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPHxKE5~ax'?Lq_T_* i .$_i6wM@W: 778 ʮ2S=~yOH=Hyk<=Î6~;L~{e$_^tui)S78j8ZX.' ZΆ*kiYn;t\+:OȞ+3kwig_j__O|9' }&wVxJ..+źOڏ$d/xg#U2,̻1M7ƸG7)%+ ./ 㭔S-05jZW}@+s(+ _~PO֥&@?;o~?d-RߡM/[˘&*5kN3xzRP=ߴm~?l2^X|L }>|?{ῇWüx{O=|e\5zN]_QRXQEQE}}~Wߵw/W-xƶ ˋ|;:>fViza)KEO?__3?khF$ŋ1}ᮙA [?Okkeg$f.>$W8QU2ZJ#MPO60t 6+^O[(H(((((((((((((((((((((((((((((((((JҿWWif߳.Iok|3[V'7>!8ucY_Zn:emh͍iy7+"Fy+ۯndu YxWዋ?Ljt@S5߄8/1_sAs8O}_if+|D,M \Z=-dmn[>|EWd~bQEQEdh7VCǚG?'0Cc9M!<4;I"Dt `aۦGUnO藑n(p(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('ק_[Ee&cN[_?g_Z_xP|R?ă p{E<$y:9fڥ;48_.K j,\J:Q%ʬ`%/ (?;&j:%ߊ4;i^濳|sߧޜW3vO[ AR~&O?p4~|k I%嵠n Zc}%~?lE;R륏ڊ(Ӏ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((+ ;ׂAඍˋsqgy{}N_-^ï]#k@o/ ;k{[y.'APl <€7h'sC~_7[.|i/3X0񖱬i67vo'~(ࢊ((؃Dߴo=<'cMEC+c4 Zjz U{[hmb8-m xa g~'+Jd+{3s O~4~.r|9𽯏\Wz9玤\``~}k?lu8N ]KjRqqa͓`yEۙҕ<:U|kR'hv-Q_@QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEU; mJMP?: 3iwkt?;t~@b}k QmNZuigSggM_Fz^_QOfڟYO{F{ Zjw"8k%>'۫,- Z_υ^u +|]Aw]R`}'5W}B^_ǎq5 19P:74jx.. JNq\eyL ,lqiOO+mŠ(_я!Cחfh>$bKL ?9Sff2Z|'f6wSv%Zh⸅)HC S33נyAEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPS?_XE⍷.7xZ>9kPǧOJ6`Ͽ~_οӻ = ɶg 1ɉ&wVq>_lF/HiNoͿ( ( (rP/iwh?σKw_'S~VFOx'׎+N?2:8zV|'_O/' oKExT#}>ouLw}NO~K8I/xUjx9_VIrQ|<rd)I;;|?XL.VJ.'uFf>((((((((((((((((((((((((((((((((((((d?/qQ)~]73Y'~)wk^ +f(__M}Bm?ċfx.>jv_n1ɱb̛yq/џ8ŹUɻ3g𗼟/Vc\FNM43Ϭ/S趲QE-S(X+#ۯ?󤢀? p|zc Gſٵ4KZGŹa*'T ;k6a>ssI#n!q*?LJƜlHWe>/jТ+BB(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((t?Wgo"F| oIdՂ- k}j͟ Px/j>,<<.p1cB{O5W$zT?+#`(Z4Wm/3^{^msNخ&C>8!J|eόe ψgpOxK>(.H\7璝:xi8 &sCu1RߚÚ*Z] t"Y[rqej>J Ғ1f.Um+8+B+bud+,(((((((((((((((((((((((((((((((((((6v/ zka=.GQt ~a6ڦ:=9HO7ף?8?:bw c(~ V~"keO'Hvw*-R{Ů-C?ԫ,e{uX'Ixi]ޝ^/U{iZMgOn(cP((9~%6;F_VqNHˬ mǯ>4i6|Gލls9)}6eQEYQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE_t/?(Z<|;g_>?u=7 }3k׏/??WOkQi^ HjgKJQ]P*J ( u<|Q4!>4&9( O~Wooo]w!Cq/=?wΣmFf.dnyM{JSiVsE5{vK_CgҊ#P((((((((((((((((((((((((((((((((((((?C@U}895tpgW_SB!߅=xo÷Gh]C_2#Bf;[ωnn{j }Z+>Pr~Ex}^^1nKjU;kFlt5x%i袊((=Wg''=ǥh<'5/O 0ԷMCſ05 _6޿Szt顴Wpb5C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (?=Va)xk7#?sϪ@nMI{?,k ^מzP(4 ( -\xAAHu]9a7핫犾 ڝj˾,wl%8)iiĹs}YߦֽQ_@BQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@w Ϳįĥ?)ொ6.?Ts;W}??ο/:N<;?Wc?vos1sd[ hxv*_~j[;6|pamu?]OEWgEPEPG[ [~Mzֿ>e?Q&~ķ?fye}O}cfhm/UXפ1QEnrQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@5?S_ת$ymg<ljeáA=v7adߴ^_կ~>zB֎~AEP0(W __/K/?5:#5UW\#| x}k^ m-[a&_8;|?( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (#?JOhB?PߝLt_?WyTOm?7/Q.z8/ƛc=m۳\37%s8I}Q_=Q@Q@_>doO؝?gy[^ffƋ oؖ۵i;1.׃˩Gt^8:(0(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((nO[vlG3\˿.O}sK'#T۾fϴ~?5o5I>Zү<)~EPhQE u~I_E5//?kvӞJ9V@k o8׼wVy??%˖c6,%!ev W6{7;}O\'h'i4QEȱQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE4+ u=oC+yS>趟m-I_xᏗ_WEe? >^HO=z??Va֬4p9fK_6AZx5o#x _]Q_~QEQE}_V~RO#o__d}Oq&>1o*%`h=[9W5 Gt^dyo4[x+N]??~%;caZu~5EOEPEPwi],]I8S:t35'/*rW?g0^@'ty+v81_!QElsQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@=M?c?>7zn9+I_NpW_+1}cS/?-OJk_? o/H4[r{רg zCG9qUs)іf٦[$ӧb*S^qyymTQ[-?!EWϛQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@:8WaC> Gso7ڬ? _I?-->';PxOs;ܛbX~ҿKW.m_ToT.g~f{˳yusLJR̼f㚘TC œ=)bq8vaJj1Տ3w-XĜBy~ݻ_Ew6=z[6(((O5ǯ?7GGu}V\_} g7co?hC#&ּӾxúӟ۾"=zW]eB(2 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (??|RGзvvUY1!拣k}2N?=+mOMK?]|U[\;ZucXy+aH&'MW'^?z6#o$vW袊 ( (dZZqkYi٧I!ţo 7s~hCoW4 Qs]x֟}p3 hؚO~hO3GBL=CL}N^|e>_J})cȝ PW_SMqDief]tԓw b{`s8mխv}Q_ɧЅQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@[k I0Vރ-c2ֽhx')[lf/:g9Ҿ_,▵f=x{æuM_9ERo_E֡7 5lx\ܜ\;ŴqL Zgˮ٦QE'tup(渖(??ր?+ O 3sl-H%4 x/#5x#e_?NkG_d?>ag_Gx}V>}}# Cw+ ( (w9¤K—km|wW~ߙe&miv:煭4 ( cN჏W% |@2lm5cm^:r1q_h>uľ<7x@O{)'o/h|IGzΧOU'Sukᆵ۹6tTZOm2I E,rEO =?L+((Eu5ѵ=@.|׌6H+:޵t.?qU|A@$jy?b8nkmmx&ƛGZ<=i?co|{K-K E7$lV7R%X Mk%גUJuQEɹQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEuq~$~h n?|~4:/.._Ʒb۽!zHȃO~>+Bi[/w5#sF}nP-o^#Z`V\9ſ'8gȸ3>oh2'F]jK*ʛkI0X bؓ|I%gnmtI%dIvQV->QL(ы !^~Ÿh J{*cZK`:>~AkmmfKmmm{{@17pFf/ x[Ndq$AB9;ύt̞LwSnSe}dnA2o!)gNec˳|c21x⿂/;xG$5{=E~5ݯG{uz{~q\|M7xUi7ɡJ<߆>:4goQ NOJ i9_ W8>qZ}#|'x#G^c)."PʛyyCc\'Vi+s%k6>eaqIJ_/mQEYQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@i⇅ +Ʒ? <kcoKծm2pogvD^/WKro'gĿmZޭk\tWtz?> <9y>.5îxQ1-ݝ鶽?d!Ҋi4dGwEqqFG KT7:t%sRX\?3:]Ka5jϕvQ_QEQE>_ox?1/}k͏'2ܪ'?=~ҿtҗ^)476~0smvwOߌjgP1_-tOGuZzuK(p((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( &Amߴ w)KSu>Si 'NNoF5=7wZ}͝ͅŭս^DYݭݧקqrq_5~ƒ~ǟR+iai@K Kx60TBK쇇"Zl:^|> LW6#o$v`+_EV`QEQEO*~|Kյ),>|5`VwZ!ݮ0ynG<7PC<2$G5##Ӂ_ʟB+?_~_G3}L]YŇ¿yڇlx>2uMO:y&7 2-n.>OI w(UVjOfd[kh~ՁQ_~QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE!999=~Π{ˉ|!s횜eӷ >~~m?eؿVg}[_iɽӼ`~% b^Z@j^.՗ـ|9 ͎ k\dY6 N+p*Oͳ yf-kѷP&m_?l/n.¾Oo.|>xFK?b>!kXqU =yZ+r_?8+pAXtݜjKޛնf3Sbqnɴۮ[EWzEPW4>V,46PԵK}>/>{BvgҩI^JZI>~@~ސ?"ľ|R^)%G^Weͮ[ʱ6׻bYGXu`u0>7 jWOm{5QI$мsC$~d2FsgIS(;FG `-7Cw۫RSwK~(ۃ ((]b`$|J5$\@"~xqo[.u%_H ?'=h|DM7Ǟ2ǚş_ 9'={xWIsXi煼5k gxcšhz|b-#@,t'K-ml8DoDTkooKEWIQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEv '|6|^J >7Kgk~WsGhܾws I/Lq_?Ɵ>O_zJ~{. t_iZMᴝqgYtAKVzed)#>3~aou .X7/yx?? ]> W?\'~;.?' ( (>l_~7>c|Ayu{A 1&J:'J>Ӆ/ kV~#7i+ƹi:ڋKg\:cr@5Fuk_Q;\/t|7_28Oڵ ?plj4?N:6pf]ܺK?rxJ_ rKT>+Ox ?XLTrKK W6[.Zڟٕdt>W4i4iѧ~QE ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( J(@ _ÎO=3j󏋟GᏎ~/|H֭=o~w|k?u=*k=kñud+ZS 3XhsGJ;gIO8C#RgybrnԦuc~^*i2q8i[T{ldn/Ɵ1+-z$4? xj?c[gUuvOQ_¼7o+ù|r.`!8,/6nOlF&"#ZwWkQE{EPE!> ~Ko>$xzvh<}'7]𭦭WVPw~ D<{MOl 5[kC|oC.E8+va}x Ꮓ;_hd 3ҭ4]&ٙ7WKghe ͚݇ӆϦvB#ɩST-QZQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEyNk\->6[{u_Qt87ϊk¾/5]]ᣏ,ap3\<~Wh?O8fi:F^۞ awuc ~o ?M-?'!#X/U K,?5KMsI*F8aǧ{{m_?{" j,|y ˫OH4;e4_-,u~ic6|loE|'7ƿ '> hV[A}LmCִ{ 7fg}ds}qGjqo eS93F\;NNx$a sk_ N*O Zr߄8gC̰uV-i|OKzJ(͓=B((((((((((((((((((((((((((((Ung^ rx83F _fgd;ώ_/F5K\M+BҭO߈/m4&8Ե;@{Cq&qdY&?e~cPpe+n+D0ZN[(&۲ӮEew>D_jԵ=_tg-QEQEjv?d֮.k6l oy;KOq}GOeqtK2/ G8-;#F.J/㝾I^agumn2fCxi{I]=Vziwk{ioygsoygy խx'UC8W#EoS>ƈ[=ryD CΖXco׍>$ŸZ:13Q,kjx"м)CY;,fkދԭm-KNh(l((((((((((((((((((((((((((( 9#֪1.RQbrm$mI$ u/RaZ彆\ ++ ;o]\qeeI9'S.nMb&q巛Ƀ⟌,gw؃/Ol cGKBྟWT7/4vi-ƏE|C/i]ϏLcF|Ju_re}p>2Z|_aOI񱞱qG|*q86Ÿ^'u,+Wս:ֺݷ~QE[˷OF~fQEQE=WZ%ĶZ5{__÷J63 e EOO~#oiڥğbX{HxKH'Tϊ4}?-߿b*T~O]S@&d?NI,i/~4Os!6r|.$xN/X%^)9NTܦZgv~Ǘ7onۨQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEOi/|*?g߳g+W;q 6xU^xRZ[=wG+Y!F~Z4m~??a?[wv'dťkP^6}o<)c`~"~sΕ85JRJO$2~_j>[xE?uO$\5ýۆ4[MOj?ygy\_\YYD`˕ZSp^J:[+/V(͂(( `{IີX.sDˑsX_SCпd_q@zX|;ޱr!ɠifjD~ IJ:?~u_Vt=wZƳxÚhھuuci-5-*&w}ӆ+AdoX,.{pB13AN7ˌ(C9uȱOgi[K87Oa}:zӛ8'G+2e4?OBj~PxoLzɵ8i=ښ@XCZ]PK4OK*N}FzddcvsJ?ٵכIY] T4O45[k:jWWڮyt/.;^^czWq:?gn+d:ӓ<13. E`Q),I)e+r2'1Ymxj:NᦏgϿJK>nj_vlQ ;OM'/W,\ufO׼!L'M^mSIZլ5m+UVJYe2AlO 7udN Wg&7Sd?Ρs]qw|>^^^|%]:w5)T|7_zt{OW (Š((kmz꺮濇oޕ_ 꺆k6_izܛ]OJ{kg?_[՚fwZ5IYZ~ٴㅽאEg 4 *Սyg闷}uouayg/}gqgiuiw.w,Z3ŘHas2r0+03%y|^cI⢕ Lp؜?g܋Avmֶ{u9`XvsS#?N^;ٟ=,h??h^_#J^H*]tu1?z9p5Pگ?5teW'N'q_:xmWʅMyIGc\y\;bv{9gXev]}Q_QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEuα>ČG?֮9թ t:*J1!)RiF1M6Z6vKV ?__Nʿ,BC5~zޗO2}/>;6^ݭ&Yd^0(>Fڞ(vxEc/~Y\jfUU,Mk-j6m9/uuw[|Ej޽_kWڦ^]}Snay}]h}Q }k.+<0Zp pTN BQbJ1K%]~HmoV0+QQ@Q@o?lo.)/-]6C ?階?<֗ZwqAAi^OSF6Acǟ5y|yxZ񅙳KQi~5iZz.oGҴ Kt NGm`JK+/LDb4D%%*˸m QEtaEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP~_/৏gώ>Ïz-Əi{.d|;T`YQҿ $3|{O:)c\|Zf$ՓYO /K+F%bpXUV{Y>VG>> 9V_ Sþ'YA^$۞3cg82'#z;j}ύ mtzoE;^&+??<][QGm6_-液nn?I$eptL]XjzV1K?F)W/ Y\t.0MqtC5_`jE.cg͂o{kjI>袊+>(((((((((((((((((((( =Ǝ?/_nOz׊Bp,x8WŸ/p'>3.(N#R,P*G ǚg<1u-5O^q MiWt}Diu_W+|9T0.Oh> [ |(~~?]ǥs?]]TV1麦r~>hIN?j]+wV2eCe}%::h?N5,W~'~m"1V⯉>9]{~+u-IT&;Iҭ4])SL :nw"?=寙?X3 x?} z5nP_jPjz湭1umZR攑Q]QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE~hM?oN_xϋ6>#mTSu) dt['Fӵ}7H4cǏgߌ7/a[xWI5oxW_dPWcI7TҴz̟)/moVqxoԯc4iYėv;Kg\փ>^ȭ~T;/avMb߰G_|$Iށ؛ x%>3>zr1]/U~i:^V]rEPEPEQ庾^ρ~:о'|!x÷_i|WM 4fҴ:|_bi ~O-0GoQn<I%|02?Qլ,]*R5K{ COmkwkwewe~!m8o'4 h6;j|ws>gډO᛿OڷV<+>_ ⚹k`xs?jXÀ1QRjy.)bTQc, m/kaGL;XlLnlҽJNqx‘(g9㑌c V?dKk#[mgǎf|mfχ{-9o:}'K'˓3q3x3Ns1x,,%i%iBz`Y6/ 91*ӄg<" BN_ Sޗ5]`(F[>MԭCt_3ٷ7tp?~U|7?:['N> <^nnVo }ir8-b8}O>M{/Udj_ rυA|K,/|ŏM;}!4dP8$#<]q4+xNḛx80v~k:ϳ,ꢩ5V^ɵ]ށEW|yQ@Q@Q@}]~??o/>g _k:ڭ)? ]ZkxK_Uu[ #GuMcRRI?o|+&S?Ğ!U__cռe}[?%дWU~hFZ^_sdd [={Zzn{Aω++؞^^:VNͨj:Sƭ_gm|۲k| d~|']|_Y[--k˭F./,|}/c*jkWaQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@P'W %}s΁PT~|Mⵃ |QuAxkUf]6]>$]RI45h&ƛxoXP]gC>;5M&\?vx?Qu[!MR]SG mGO/7'JSк>0?y|3+%SN!Hk+W]SF=+Qʥ/i}ڝwI/W/A0|k>?e3J,6ȟF#Vzln,%Ėu?<]ꖫ_Ƨ(x$:.<}W:Gk,t {]qe?e k>D(Di:޳=V[׵]C\OX/]WQ/nq^^?>Eal&8l%:t*4Ҋ!c1J)$VVV>)m{Š(DQEQEQE l~џRߍ6 ~?b.Gλku7^]sjטLiyxUVꚮG? y{oKZި!Q:ׂ͡_`xŌ V-f?ڿN+%| xo?=?A>.5o ǪxR/!lR5E^N?橈}O?'Wcc~e6Ŀյ&ty䶻]Ӫ蓻3袊(((q}i)9~oOgl.kTR ұx?I+;.~#=; t$LqFη{?Ǐ Y/Ϊ`99FoFG~]H~xZiW/p"OLֹ'>nfX?_`&S_WIr.=8|_ǿXg nKW/]]R6gx=5-SM'ֿ:4%g|Aq~&kgtHnI2l_j~:b;}&P pYS a̽ƢRXhN*-OJ I4x%6cZ^ї32՟Odv~厕hބ&sAq,w3>OֺM|?Mӵ=PpvB}VM%|1xn#-_}zxYzdXxM_5x~$95OZ֣suk7ڕcU30ljU2K:gfY0xL>h?T>UtֶM>j9Vm~͞w HX;@jlϋޔu<S?ͯWjѩhyQZis[t6,5/VaT4&h3wѳ5dO,2sevx -|gYf\GpG]/{f$y縒YK,3*:(JtRiҧ t,)1Rۖ1I-;#.ۻm((((+> H|I/_QGGˣxOz]֫}7^Cӿ!xQҴ+&έ =Y_F697i/ۛIO{_ZόydÝCxa}źFZFi?mogm;.,WGgQfMȵ uŵD h]+Pt+ŇU۞sڝ>wv}7Wҗy8|~wZ & kf6Ndgef$j6W8Š((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Si/[|G1g|Mk]S.}_KhTTT_!kԵif8̚_h_M!ŵŏ YijվVi]MºOd_uzaX]ijY_iX[܃͵llTT? vB0~Z/;nb]H(%t m;}-BتxOCOVnZ4ގ~X~?U󹢾?e/;%Gqi$A״u? K'AOTҎk ( ( ( ( (p ({?;t>5|Sate9/`զyBExfyMakl+ͰXn͋6Ғjլ٥:թ򔞞n-zi?f~| Vk_Ľ&-3o<1}.Cga^8SƢ0xž&y8_E9&QQ,֛nyUi4iE3n)q#b٫-y{Y߭fൟL<nd5 FO|8|1i]hK ]iנc\>'2}Oil_7W.s81nO*g.WWiJ'{]׽]잽Նߨ߳=?0_=z~Y<Ong91|V}G#kOROI^1Q$<z][xOČ?pןk/uu}.JO˦,b:<`Wmֵ=Ot 4 _?/xC&QOcH_c>_:C? ?gA|]x<ۜ0=kw{_@iE 01J./s4'|#[80r}SKEb8ӈ+u[XuRM{M.i |%. G$_;|k|uO?&|L Cyų&98+{<c.7(Fs`)΢OD<:?fմӻzw9>(ѡSIBI%mEUQEQEQEQEQEQ_A~Ϳ _|H~ <]ax_Ś6jNeWH+͂((((((((((((((((((||B&Wľ6on4 OE;kqfT=PJ>$?鍄>A{?[3v_g#'~Kľ9/~ѵO^/?It[ KP;n7A Hm:L1x+vm]Ս!Mi>ղ??OÚŊx↾ğ<`xPRk. 4 C#]kd7oejK $:(:j,^)`IxT5&?JQEtEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP_869'n67t? =Yo_MMUmQj:?n/4sOƭ??4E_4\^6iaga^?,?$<xVԛo__:O.ZOn~߲'' H|ĞmmiSJ x{\?G_=Wm|LY7|]{ω bO x:O9|d\ݝtY I$V`ڞ"5_ɞ8,6¹n U~a|3iZp49?On>vd ~R ->ux otgjL: R<+OG캧YtǭޓX麅8fUSѫ+m7EPXQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEu ?"xO<%X7T\t6Nejݿ_ЗM?i3~:e^ y9me⹭]ᎈ5?_?z_3AW?`/K xŗ,) L_-~nxĚNdVcSJv۵m}L.O~͟"|_-A<۫+@g^! KgO\@KiL֬/foGtzrg iE <Gi~t sN8Fgab璑.Oz5i?{=W# +-uKm Cķeii?ZF%}EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEǟOk4OOb_7CﴂğxW:zO?i8(&Xi4o_e\4Wè'ooޜ V^oK_ *uxL h<g]P} ɯgOǭ.K~ q ?)$}'ٛEG%N&#oRo4?lѹF#࿋Vu > 88#i~ Kϟ+PgGVZ62vY' "KVķZŸt[=_ 4=;&_iR}/:WFL/;XnWKu#d u~jxWecf@[x7\w簿a9M}KRa_'⥵TZkVC_^9_Pߊau_ٟA6W׿g|@'} 1Pk!hx(ˊ(Gj:T\ZO/r1&ۢӦhP sŏ67 ~p^OԾ%jv+ .?'Džg >T)q~Ԋsj6qzLꚆio?Zr.#**Tݭݯw(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((*jZ(Y+5G%tMROS[t?RL_~߲Ae7_oWw}gEe~#0+|PGgxW"i`w(?߯#_O:e'M;5#}Co__G"O>6n\w6ik#YTSToO=?_{?FQ=^j~YF{6cr?j47 ȏeg,kߎc5}Co__ʃT??%?aٺwOIZՁ W_w{! ߲o/? <7WU}_nݒ;H4Ht+O- N6*y}kP(QA7}/((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((OŞgĚ4EmҀ3ˌzg:Z*͵I5O H%YЂ)8=qPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEz|?x֙ xcG|A=[4=Amnom[VZXe}{"v$ &Oѱ}?S5|Eo]/ďm2x}"[E ߍ~޻ }'S8 _$;@~.|Dk&5O'"Tl(}FWI -jqiE{:Ah??X״?Yе*LtV/SLfK6Ş9dd* ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (}?S4l_O~TY'FaAj6~y7|Yiڭn $z{H2)S?+?o?eZ7hz8mo"who-|I?OtQ\diK hNB(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((|o ?g |WAM|ADŽ/Oxc!?o2CtumCK:^4 6i: ׵JXSXu ~jwח]ޏ Կ^'/6Ac=׃'DX)<7m&?-TC>zOJ^;+N)ÿ^3ὗs?D?hgwݳז0Ȝ(en=T}5&_~G__ |\k~3 #]~| &gw4= E!w#L# Z)=AEVo"aKJ_EWIQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE5C~'9ߵCQ~ٜY@_;QEye;`oc/ـ2~ _n?MG_fc/E}^DQEQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@%Y?-sa_qwCogυU^}_?Z|33%_P?e{f̿C!.?_%v#y *B($G濗_-o &wǏ͟>O7/7}5v hZ4@FkWx}FxIE:PM乍 |B[kE_8w0]oZu:x?7GD..SO~ &-okxzT+[]G:ɪzu9:p=?RX+ok]mEfAEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPU9:+_g K;~-dl|];~}__7^4 M]7MfTj(פ咾>4dWҿiŚcE}0j=?=JE~s3r=?>~ 4k¿ס׊㵇^ψ<3-_~!Ү,/octJ\jEΟZ|cMCO1^J|Iƙ> ֮oXi>|N/^܍'źm4]d*U'SsҠϷJ5?Z~4 VQ_H `u:#_E+"Vz[O~xI|;kwX 4Id"iை'ĖZc\:Ҙ79&US>a)s_OEZ\Ꮘ[◃Ą+ BUF>φ4qj*!EPיP|M;׍<1%|K6&k WΩHOt$2Ojzdm,>?e~:nũλgXFǺő x\@o5g)ij]*U*l]~_?*+|O~?~yzowیuqf* ~}Kf鱃?Qe5Ggԝ3U:O%/US (%xv^3x=h:yӔjFMcǿ{4w5~̃USS ?xCZ-?b^橧:[A%^\wZxy ?nNl^ktxAV{oh%{Dԭm #XҮc){eulN>J3SӽΥ:tyǏ=Z;@3O#1Mx_źw۬ql.yi7v8ر?$Z?Z67$=v}&1:KcuR@G_QL0Ğ4~;^ M-OYu}j{jO]OѼ;_jz!UR 3Qԯ0]7]t/'69?u>M{yMd{QS[{]v.*+jmV.co#g]/ckkqiPֽAձ}ksIxGJ-CK^VXĿ```v; ~_W㟀+x_Ѿ!%/5i |8tkMR.5+WX;Ԗ-Yu];##/=IovߨQEh@A9#4_[o~˟a'kFn/U⫫2 Ɲk4ItFIocڅ%ʞ ~t6%osL|u['95 ;YMKJM[GZ6oS ff< +x>ˏ*Lq|TԀ>? S<3kL[XW u~;?ݻ=4 }1SiM~Sm@95EΟxwtڷH4 L_!rƖz^>O̿u6⿪_o?Iw'>#[Ej#rOx|o#[wPJyҵ6}STw Zh̪ҩOtB('$~=NFomJaoa8 ۽] wS->+~Oi_b?xW6_|L0Zkus ׍ufPk9MCN_RSSdtk84_uo[O |}ំυ-Y|NҬ|S-V~: Cj:v.U})m^U ikcxH3j`_S[T{+,.iT_~EEq?a*Ko?íRK~yzHoO7WΟe]L+cv~h_&xǐ$'9Skj7'. 8?)vᏆlF|,]wTrs3KcivM_?&5i,P@1ǐg~*xoxӬ?hAu=ݾ姁kaO14ƚFE֗o=_?:+~ſQ]q.cG}⟄3SⷅmV: Ox7SOcԯ-4.L+?[| Rh~ߟg__u'KQ~ٝ~?|[@HJgQE瞹ȿMOG_fe/U}_5?OGUzS'@_WO/7¿%WO?i>'.e/t ^߆]Ko+=e1ԖKǦҝA??[ɉe?i;|u+y >KiEF䮖ܽ7j;˿j_/1sOE_x_Ү.l//tFX+P]Mƕk~NY?^[ Mwy[Z4{F^^Eῇom^WI𞰃#u\/kxW_?g_ ?0[ ?"W'Po;yy4+vV>#i}N53Tz}>)ժwx`N -/?O:E|I.7u#P ;^!%> ڽ"Xxzw|gB_%ͨ&hX9x:u}40=]|dA9#4k:o4]c:4=7Pֵ[ZM^\pJ8bTh~*4{[MB{]8ݤ:5+oԮ'|7%llo MCN_QҧRou/.)rkh?}j!B|us~G[ #==c¯(?/sZ_Kռ1&>#o5ɣzȱ77KWd4;V"MDu}4 S/?O?hЁ rGijGR3qEG~}=97|a/߈.3h9/+V5 U4kjrzmo咦ɢ>Rj{n{{OȏP85 ;YMKNN~]OfEvV|m?Y?ǁ<o]B+M{GƫwCuψ};Q𶟑{@S~_]3W_ n{W&mw[xOPu˜Ɵ7QcPc|Wλ?zuv?ڗԭ}OCe"Hh~ ~:֩<\³{{/f# 4;:G?[¯}%@?'ޣ{ P@M ai?-z{t{;:h܏_5Tk*za~%EA;0kkO|g~%h<ȶWTڿ5o4 ׼1X-fL=mi7vёVJ{z[(}?S4\~(<~x⯌1j)Ҿx/foqoM|C Xi^"J5=Fk鹍qډ j`y%?gN#+ר#{H2.*6K?Zfr( ooZ2մgjz5xcGNΖ+dLI=$S}o=6+*|D߆?>,{_/G!xկo`ǃk].]2GG,OD?y'/?C渏LEf/ӿ _aEOV0ckzÍv1#ʼkJd?el}l}K>u 7S^zsXZ}STyOO ? K~׈?_#k6^_V,jWav[^#|ʧ>%W/L|ԝpEum4w()a*8` QϦ3VmϾ-(ГLaOϟ .m?LaOϟ .?ɞ?/sf_ࡿ3/AP~˿OAW ]}!PNHM-y>->)JOχ>|Uk5hE$+Iy!\Gi.jOkIȑ+#k)4~%xb_>-i? %Ԡ1úG%Xc[Q5śg̀5 ;YMHNMޟVh4@955yakğOIqqy~kk~pVvrrږAL:?o߅R_ٳJ>x[> g&>8txjNlo4 oBƫdtz Vif{TRz? D)v_m ??쿀>=V7sǿt^7Ľv>%ռ#ƣi'¾%eitF5]-V:niBP oWI? uO|/D%kfd>IJD=:tvKo{{x?GnC %GƟEYk#᭷mŶI#ğfB)҅08R2~H'o?Xb~kɾьxfX^/T> hYOG Kҵ^/|S={J߈.k-;ïkh:<:N:\uԳ`ݾ̏/]?* ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (?ͳ8>oCe.UF??g h|lʹ'E3գzGgK`|UkK :zuK:Xh>/o^i_ =y?3FCM[?H?1/_}Iڟ%OuM gL־8F-{3|3[Ӻ4 @#Xa?SYkgX?uK|F?j/;w{oVg϶{t/P|H8<:<.3O6jGMku/ MŦZ;['LAcaRiש.o}Jм?xU<7j!5 | /Cu[ˏt?Nz? >~˿ |oP."|}Xgnþյ!Agah8Դ_ 9e_'EuxkOPլ,&BՅ_Ş+*j rwovtZ!Ovf1M?ȟ~7 x $T<9 _UӮ;Nl_WF>+M?U?Pfc}j3ÿOy<1clǞl^ xⱗsiޕ%:vj_om~_Si[xmg:xȲm$]Yx"ßF@iQE.z].ޚzzм}sq?|y^k~G/C᮰g'j xs@{+YJ.[%FWo+go)McR5~uo?47G?d-,_|GL5mCQT#G[oxo Ckx3xZū+Z ZЋ#MwV[J?QN5O o_Kc~-|P[i'$*>lu/ux>*Ns~ gZ?tmSCaK 7Pß?;DuwO çfxsú= k#G8Hc#$S?o> AB;|KkhKAOu{Nc[Pӵ-/UJ5m/v-R}b?h/ػEּ7>,7"пf.os gHaV /A>Fxz~_?ikqcĿhO ^e]~OMMK1 t/JҹI |?DQ4?<1/|5i~$ב<ִ֟=@ĿVjNcI5o _ qDŸ_I?1oPҬ|y{+;;KA} ~Y `xK'ΤMj *7-<'A|1N|cCs? ڗ 3 Aj~&dz_/_ؗ 377:Ė >*kϋL`ҧ?čRHׯzx3_x綏Lu[p8T=~G~yiOn/$LW$? ?&_IOkH.?]n ?d;Y~_msqgυ>-#xoĞ!tȯ?+k=c}b_-5 7Xz>徝mWğiW_h#>"xN S {>@Z_$ `3񖡧 cxOK$>4Wzn/4i7?xw~|`|?KկG|}i!][VҴAjv;/xiO/?[y5M/PR|Ci[𯈬~ק+^w<'UOG<=DžQRtxoTm/U+:OdmG0πnWI=gRT=|c]h5uxsz^Gz &ZXMc'Ǧg}W_?k?UԼ| CwZ x l,/~i7f1:Hƻ!.uOU5U_?~][X_NwkmwxCizށT,i2jVq&^pȗ^<x|[źƳ?xYKkS{]wc㿃>'~<|Hm_Ş/Bϧ=olu.[OUWF>_EtO(WHq'gϊ*gG{I2nK2wmR)Xng'[Knυ42n~v88: \Pz㒟_F"_﮾S_T#ŵ| Rh~ߟg__aGS?j( <?8;RQ{_IG3hJW^s=:?&B~? ?aFmOX>*|g|񇌵+BdxԬ1j0OJό5?_ ?:kz汬k7jWWڞyw˻Fb_g+ wwFI%fU#ogڟ4|gSvՏ<\:f9<'hj?Ml T׳^R_5[ [A9i?3ktWW$N5=kD< g<2A)*+:^& '[ C^7fK*Ӵ{;O> ҾݩcxIְekK+K䶻]4~wmG_RI!:>:Igru6-ig:^|<ү,oO{$iO$oǍWo~JM*?~o.? 5OV7_ʾ,տ^h7n]J~֗M{_{]Fm/--A,r. rAYGe]K)?hٲ7mcۋ7u-CPh_iAykVqajuw߮!_[3?M H4;igVeCdWՅ._R?gQYv7A'յd:;ׂ 8ntʏ-OE 'iڏ|]W9+/| ewÖٷzڌ,~ƚ.y:OIy__ 6'\"ۙ߇=/[ /KֵM7GҬuK}.OϾ/.ikgin?~Ή$~_W!_ <lG`tռmym/5.C5O7O?MKnhgVw6Qw}?UӛF3_j|HԽuݿb((|D/Ư(_hrˮS{Bj?V+늿c#)|SoE~О?=WT|Qw|A čc½cHm[AŏmGV?e}'Tu-/J>m+կ|qkwj\E [uo߇V-<hzw5_jZ_"W KM>/ïo?&/!᎑yڵk!j?dOwMu_麦ο~s_ c_0}sßi ?şKٱ,0lil&|`~IT'xx:fꤏm#?4t5/Rٿz764WhjjΉ Cj?ws⥹PZkZ{q?sG '; WD >#k*1t1ُx;zJ,m gWH} +j:MΟ%쉧7hj?*_>%Z㧊uxw>-A^=ǁpſ }R< 9 ხ`iWt- U/m/QJx9|;0׭<׎cOʊoپ1u)Z]5 (+Toc<LaOϟ .m?LaOϟ .?ɞ?/sf_ࡿ !F?ɯ _75'QfW?>S|t:ޏpucw╸,txͣ|"i:_IbMWK[ii[O/oW O/9o )Х]Wƾ8I|a;e2Guw{>޺^,T?$ ? ?-;.~!گon5u+MtX|~gzկ'&o~7|`Tl(|@#/" ?k'^S_CMC_ď!?TFo᷏|/xu($zi^;Wb/&go'W7b7$;[[VOi' V߇?_ i~Yiګͧ&lSKۯMҿO{~QEqQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@pLٟ|7ա񲿗*IÏ3>6W\"ۙ =#3 77ojhѬ.>#|ieß <9h~ @ɾ|Gi> Tzھt;S? >?[IWχ|-? hGtNLwr.j7jz7?򐯏_g/Fu?(m/Tq_OEV1mvg Dz>_&>]Nj\ks׮ ?>2~GQϞRXn:ZZ~&JwM Gۿ\Q>m E֬]cLԭ7v!ǧ7#^\˟WPӴ>(SkWw[➻95a|ӵ-­ZWWҾxK#X/ iVw˞~eP5 l⧄. ˱EPJx"vX]O6,̪SrS[kw}dg_|1_7{H[ Yg4oxX}3zOZ9-6G/VMt SO-noBwvvY_it#{P|c:x<+#"ncռ/'c^ޝiaW ?k\tw_/cҩMԤ}=Ioԟ=+ͺ6CqY';A𶡨Qqyb(j~_h:F#^1}݁Oڳi@gJqcMdp{ .oT_ A,XGv~-nVQ桤߂WUa3HHLƾf_W-lcaqy⯊1Gku<~xZ?gm5oj k~?_U#~}%!a;wÍr#'__i^g֙q_4~=/ :w &D-Ji6u^_&<h~*W&aqW,}z8o/Y~g'wRo|Տa?$UÕ # _~ {.w- Ӿ 9|oHEOj%9šMvLj.t&?fk_x]oi@ϵ?Eg[~9|QU|D'O_=_ ~t:>ZܖgQ;5wB gzƭg5i"-4-e(":0|+E5>#xFDNJ4{;Q^3޿FC1a~'~QEtg@~:?&'>'o?fOK⏆u|?^֙kr@"E5k,!b1`o+m&cwsCo*i֑$n7[vc8&ԁHlF/Gvg/-{y巖)#g_;WC(&y+=YC 矘__\$ۮI^/#Υ.];4LUXZv;4J0|H~?&_IOkH.?]nmL"ؓ1^\4b6~#++ؿK?[_ޑw;_xW:^<2NI𕞿JTj'j+Þ4P}?W_rI^+(C^(ӄ-9k Piw |85Y-4_]y+ÚuC6ސprw#]v~)nj* 8^}_?VL? aj5?Fּ${OsZB ;3OZl6AY]h8 ]:~͟Cs_K@ogB|+A˗Վ4}U_JԵ5?cogm[Ykgk 6okŽUQF() fWWw_tV?ljҢ}9A[?m-\Ꮝ4MO~jfg?98w,$__rB+l&t)c_?5u> zSҢUxX!G|??c,=둫6g_0I#?>DWOF`;|+x"f]1<| G[-I|ҵ}AA-{[?UBviw?Ú-l帵Ȟ?u _p} {2ݤiI~l`uyy2i+ec֞74=p?,0q_瞲]n^?ku?u_S O:v}.n]o|귽do5LʹgW ƯBx> ]>$|,Z ~ھgNjc/!]7^ WYxGx;\J|ALK.i\%zj]-O6?zo&M?̯ WQ[Kj_ԼW#ϱ;] vqxK&&iGI|d8x^<1 W^:6g}k-m=/C!ݥm4h< 3q3;xׂ/nạ“t5}KJĞ8u];S^K7:wldxt<7\ A9^7y#8⾯8lgd#ȵv<=I={KZ( (|D/Ư(_hrˮS{Bj?V+늿c#)|S W1Ᏼ?H5AW?}R_d}1_o~`?߳YoÖ^&/>2_x׀k"{D/Kt.EѓMѴ3NzVge~ՇL_+L>/$c^ݤռ袊9p?J|'}:=/?u}a>*iv~$lNӥYcWuWw?|C K{[zi_[ԋ+A'WW3ե(GgPL==k(,6PvФygϊ ut1]T?NJס> yM u yM ut)?OV )7S5f5 #_+O(BNxƾ˯?ۋ 9#)XxSi6? q(??fOS^%_0?Mx:@'IzJG~fo&g~fo&?/_??m؏ _o?|CY}'~Jw"}MGW]&tө SLU-?LѴ'Lt*Nmiggmo (UjakҿI?>'w}?h ?cx:: + 77wvk_#|*HecW(#.[Exg"?"$=~jɼ%Lu/_֮/C _'MgX^[?sguouT qhX-.PwlX|Î?:ٮ+إ5k^'d?l ||U_uid?l ||U_u3L |A6?do)gx>;YO{/m0A4ky ģwS=|Q~3E~-CZ/?Km?C퍥?NVYi?i;ş'|wq1?/ Yc⥯?.j+y^=@|3AtMSĞ*Fh>au]}I&&څݦwB?" J5'⮃o vcg׫ox>B KA%SUխi:g?d#!7?-?ź5jVzCռ?ggUʼ>u__k? ?iw? m]']W~!Yx^".v@IjZam+Q%|>/&Uo{_^V>+t~?6}}3__Rl۾uKtang+<j6?V+ ۴Z>G#w?Ц( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (?ͳ8>oCe.UF??g h|lʹ'E3գzGgB>=ٞxW7 Eb΃ |{wwW_wk~ݟ >:=e&aN{_,<)B5ןW3֥(_1|iW36(]x6kx'W¾$!t $ـp ?jK޿6|?#\_gW?uwV0>ޫ5b2E|Uڋ +L_WY#;TWD!NkM{_#R*iGC}~rG%mGA ~\Vʌ_+#/G!T_v]%w/x[J4[[GMQZu=,GpT/m>BG־ ?i5;%BwoSO'Wo x2Sd5ޣj"S}'º64ֿ/<;.~_<~`GA Zj~i k@JȴV&?kU^O)?ǯ~_*~Пa.xW/Zxsözuk6_5mSXԵ]WTM'-ALj5v}׋u/F/ _cnCYXg:K\;~qAxN“~{WzW\|?~8HiMOLP3ҩQӥ_ϒ`H&oMZ]=9kn&~R~x _y2s4|l|2ԬNMc <+;9Gmo|OaZޞ?Q\r'r], f~ݞ&fρ^4%|A?^׈~!kپ8?i:ѫKY?kůڟZ4_>'[CƄ~y?>cPuo-7SM3KѴ+IM>Ht 'KZ~imcag=-T"}?橈u|ogk?= (1?<L3yѿRTL??g;-U/J;:X?p^O$UÕ<II gqV?+jK~Ffxb^^x{Vx/]Kx3⟃M]Z Z~4)/C3?|;"k/OP'&U_>Vu70ӗ~ )#O x3Mx^?7uƑY^+N; mkZ?GK#Fii;VR9.#8__ <5sY|e7?|?-ߟEc 4heukueiLu6PtjAa~'Ouv?wh8-,~(njC/_LGCN7ҿ=Cvyv'ៀ?xĺ7ώV]x;vW_+Mosk/i^usҼIqW,}w{.׿Rku|!Bڞ-|,ǟguZ9KK #?!!i!}W"[nnjg:?ú5oY;:.Geizn]XY,-U~}_H_SeğĂ|A$/>)F#o ?X7Pإ W/Ě'jX7Pإ W/Ě?ebQEu'٩|.0=٩|.0?/_??3OZl6A>?i/5GVjDևv8+_s_>-?f~~ͺ;#ĚƱ?4}AofO>ǸGď^]ojSg+E3%v='%x?~%YѼ% U5$cX]gJҴ;_XմM-4{sSZլ fw F<:/J:?/Hǟ3%YCnF/'KQ~ٝ~?|[_}U/FfuHmut?XL(? (̿eR> O& 2H*ۯ@j?IG3hJW?%>+^IzV?ew~uOOo) fWWw_tV?NJק9PcݿQ܊7 _7: )|͇~RjY?JMqᶿo\`BU[_0!VwYoK3xdGn-ORF?k{v^ ķOn5v/~ҟ0|B_ `uyBYM#TRy4]SKu;Fˊ ]7Ŀ<|gǞ(}0O|AzGվN?n͈HTײZ=C15Io/⇅[go/>=S~,^ռ>z_5߶f_ĐjW3YƧZ/]Q䶧,N+2pD|QEzMy>O7ֱy+Y{_8_3ogko+kksejO*WMghuŦH{k%SVp4+ŠD/4O d?_~|CH|BcW_8'RMG?7,8ȜEG O#ޢ+(({Bj?V+E?D/Ư(_hrˮ>;—=oP<*mX\@ziXjm̖wUս ;Z]}k c|"xigEҭQ鬧HZѴuo1k^?袼{?O_~. xcRo5AiTeYԯ! WWtҺNCω:ঞvsiq-f(g:ϊ|{žO_?i~Ǐg; .I| GO1 >?, ^+z^OۼYiF_ uiiMgß 5 #Ϗ5Og 7O{_e?/_?]Y/ork?,?xX~*h?}+\ca_'/i /4߄_j^,Y_ ~?^;xO'|Cx9G^jJ,npP~\w֔6ϋ/vIG|mR?&{_;*%n8kw!~?x:^/G↏-x֍/%5Av`Kk_GwS0M΢Kne??(3c%_0?Mx:﯄?d5ȟ%?)]~i?W~i?W$zHLҿI?>'w}?`J'0PºIb(],O83PkأW/z83PkأW/z !HJg;]me>|?A#?ۣإ5k\W'Kkֽ?O.~ٟ-.~ٟ-ϫgSyqJ|'~SfJq.nͧ:ޙzmu='P3VEi7-$>jϊ?7Ą oG>xᾱ9x^?_O (o?e'O*]SjϦ'}[Ì |6ʅOmxGcjrIռ޷S{jihmէnO eKŚ?8V\[k40 ͼ)mA<78?40׷~+OkFٯ˨>jVm~>կx[ZWu3[:<3 [|jSV N=Uݻkmv|߮#VGL#ۜjOz/;Ï 7Ix4-d嗉4i*L#)UVO(Zs>1| =UoᏎ~Fʿ<9xsUUu)4j9^U\zioW;}*?诡Oۋot}HC=#5/uu? OoLϘGe6_|iy'Q/2N@\xZˌdc8<o#_vMQO7'_ݙT^8{ Լ=Vþ0eAۧ#~7>1o?뚦3(g uZԴQln}4n}lijAMXhM{[.tGu]J{;~~`o>3h^$5˯߆`5kx* д=+BiCjZpRDO߫mW=6~RGFZg__ xǞ+tDÚ/ Zx[ mk.9_u]g,2K+ DKoşl>(OBQMRG{?Z߇u˻M?W< k<//J[§?pU],??g;-U/J;:E_; ykiq=YwE U[SvP6ӏ8jŏ>II gqV?+{:}:a?ڿ}y^]׎ciw۟ҿFWa'gZZZ]͝3\\[Aѕ A<; / <>#~ 1]e75;gcu]w{j&xK5vpӤ}k}q1x$#vtxkP_4Xhsϧ߹ ǂl3|l~"_gywz%'/ZgOW7KQ#7&?ڧ uqK5χnA> ??WFkv}o뻷}/?;}/ؓ,=>Q(Byv7))@o6?ď>*o<7SnZ_2Stkz0uYeΚ5 X'쿥j~Uޛe㟋K_ _:AҵM[sþޏx> A4Km/E4}*,/IҬlt>NDcHTOS6_iQh^?&_IOkH.?]nn/6<ݝ^]x;G=ևywec8#Kfhh!9"'u:_U}?W_rIvi_*mnln%7ⶾO"_W *[jwwjBD"ebGQ]g k_v?j_ =_%Pvo1&sgq(|8:uܐ-<{V-nN K)R_rOngIc zG>?i/5GVjD<3OXdӭfAj |wkouu ү~~=+ Z_c?<yJ~͟ 7Zf?+DMToy6<^Y_\gZ=vnhQt]OUu_[5GZKu"񦷫Yk__>5UIaTB%NN}? ?? #d^Ï'WOxln?hcacÝ7Si^"^'Q/x_U:Nj|gcQQ:5w?x3?/xO?k?It[OP{jFP_j^Ҽ7|'1@k>&hNּWWWմ=? OJWV>rsT]Xb@"|_(u`V-xHֱ~Ǟ(En.26>ˆur_G iw+\\ Żak_=Q:Sv*m=ּ? (eR~'5JOth ~{g}ecVVŵH.$^ɚվ?%>+^dMkkI,]`aY(lZ'E3ӥ(GB$ 9o4"P #UM:8wY?kk{J`0rlK1Zxo"loj?u_ql}6;?7X~[N3eXZjeWS?⯗Y?JMVmOյ#Ml/-CT,4(ˋ˯ZZZnخ#?=Un?0 }ƬWx_Ww?WY>v~,|5<3[bWz߁E`k%#/l&cO|XKO;Tԭ5mycA MԾj!N~mrc EO^zWmO/򿢕kl~3{~~zgE :g<]6X?5'Եjz>}wi_oٿËl ]FH w?kk>](KO~XFٟF>>Ic>G􏆖tj Pt _@JjŌ\wBEQEQE>sW/|9__)=!~5BGÕ]u_݇WQx᧋<=χ*|m=R^)%nu۸_ψoYw]+v#JCK:w G3)aGx&^=?ږe}?Ǟ=🊴?ݝlψom;:^3?Xg Q|񖅠|34o_ k |9Wi{x'oEmPi?l4-R-vj~#T%_U?Oյ =+JԵ-RO/.ikiicڏ_߆|K-{JDŽc$]ֹk6v^Q%w8wA/7[[žAko uHo<gWďxL%u =]up43MigkZOu5**&lwTg}? +?^/3_V,Oğ=ցpC+B|-e8#d Xn`?[h<5Oڻ uNƝyx~#澹ogx2~z~xJNIՅ?S>WM70 ,G9ӡ_(~<1 /Ŀ b44#7&l/xZQ5[ JMVW IXUwWV|~?q^'~x?ZC^<uauiu}o\ fMI|9m0j1GBVYVwwOt[Fw>^vZj_c&&ڍw>l׊ucߴ XMm#W9nK-ծchkWcX;co#UOʝ-'3?R|Ytv[>dK[{B`l\uKZ_]+핣gge`0Z|tP&Ie}:E]Ց'b%_ fa2m}_ 2'Oe}e~6vw1y[ zWbN[oVm溼KxϸO׿@0ky$)xcMvu!h.-< ;LJ.˚ ]..`uY 6:)?8S!fSªK8 _yeqjmCO/ []m?>|_u3Md]?__y C] >{~_/G(.%zu2Zj ͕Nj[[F9u{]8붟CϯYk%.G[OG?fڃ^5Co|6!7XX~#K񏄴*|YG?_M|3?e7KE]<!oh^>;/9-+CF7iZBSK/x|B_GÚͼ]}RN-:U冱\ӧmw# S?D^Tm/Mc<_/S/<1%ЃJ5?xVx:1jz!7Kǿv?|9knN. Km&\u{ ZkR{ ~? kjÉ<@=y~q5#_׃sZxxڑfxjω5Ju?ti~ N]o?*ZHtۉt5GkV2l/Ǿo+/~!m%,4W_T/R߳.!_5|Q~+xgoj^Qni엿/lo.[OtSJt#X5MRd4OÍ׍|?ws QꖹI`.kxS~'/Nm|qx>@u GA<[<eziNu}?+Rb_-tEWaQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQExgƿٻ4kO|h4s.Qsqv7:BO[춥t+( _Úio0c>_++Ǘ3I)kw :^Wo__M^=uhm[O ip4_>nA*\袀 ( (9,tɯe$O斣w\-K:}}a)c|}ٍG-}q{}?$/ë]IfkjVؓ ցi3=48cr 7gA*wɟ"|_I?g| |cjmoo`;u=[DtJFѴQVH«Odl?~PnO} YKN_>G_Uͥ؏5$+uee_[|1ڋS;?#WheYL??+ε}#kt߭4>zaa߇?` ~ӭ_mۧP|ub=J_4-M ؾ6_k?^=`t?ۣ-bDOߠ^txsR$` 9Fu'Nj')~E:䥭!.Zڞi$u;>g;nxlj|?[^᧌ >$O4xU*5 Q|AsQuj4?]k wq߃?|%|1<VUnm>'xI|OMQ[ _^ #vCYֵ}UM<3$z8zn~g]Xomvѣ|Şg?^m %#wo1D?|1MRX~˟xʹ>+?^+=JN_5xvcEQEuckZYAugw 61 h26F ˿E?%}|I~:k>C ˻zׂxIΤ5do +R$7Ԯd'Zg Vkhᵍ?T6^0:l+jab?ROg}x+=N _BZsL ($(+M/'j~1~>3sqk*>>7x77Lj,?T/ FYoE}E~txW #m~_Zk |/?&51Lҭ-t;N K+KHEU\*F &hPEP|k?gCIпh/ 6i:aI941qu7Hג;\bu`/KkY?gO;_ib߯O.H_ w O~.\[-wt1u RAj ʼ袀 sNƩ [4 +>Yu$ ɮ֊1$>,j2~/UYn~|@烬gbԼd22?|9s[ϋ/o7?|OoʼFے?z*=?*Sٟ?c.]3f~|"vmkmm}_r xQ93_G񷇵x/<+K ^.ex{\o]麮Z7{u[ckWP=.u[{s_ |.d?cѬ1C7gn5='w,k~l춍'[_4>[{M8ꏨQFJ(UtuܯãӟnRikzsim{]kzf%I&=@7K۷B`ӵ>($?7C߂_ 3V2O<7KI_麗EaAӚ)v`_Úio0c>_++Ǘ3I#_t:hW^ S_][yu-3/{=^6[^;Op5 D˨0?3潺(]SIҵ.DcG,4KKԭ 5; }ݕ-#Fβ#`6#?.Cbmu̺? xm%־'' M?_c^0._ ||U\k#ķz\v ¾DFX ~{뿦/ ($AǮ?y'ߋ~ ƿ7LOooT:-޷x-['kOQyz(v> <+?auk{j _xV iG4Ifs"[_̺TDvソF/Z3kVj_>" [ GyK/I}ç?ym;>)x? <ɬx'|? qԼA RHt}uM??q*O؏?ooڃ<֞h|~"m[Cd::iHÄ^ًt)=xIPh?x?E67K;+v u^6b)~Vm?+B(({Bj?V+E?D/Ư(_hrˮ>;—=oP<*mXT4+aǖ'*E%[ʿV1(?0|Hvi.~?"?i!_u/|@5\&)/o f> 4kzQu]DBIQK|eEsyz]v G?fz^3ƥ{cnQ?FVʎ_iQuSow QO~O-Oa|BE*Z(,ibľ>|xS 5$S>k^浨 fUɯ?%υ>6j7Uaiv^qֿz*=?*.j|-*6?aءVg>|8׾mei^)5FmCĞ40xC_uEY'ɿb- c#6VXxǿ!N sqOMO8; M46^ 93:tsc_|'=n\ԅ`J1WoM[[ۧQD'E0:ðy5-PI?g߁?+^{⇀/2 ^iv&ӵӯ_yz@ Xmro?gO;_if߯O.WH🂟O7Z?GMT6j_ A\Z-γ֛6zځs'PYZaXiZj67]]Bml-w-ՕW`vHJnSE~q #Ϋ~_i g~ߴв h- Iq_ZE[Z:_jEH7urYʟmKK;w!7.~iWev*( >+)[_kO _ ##V5ů3ijܾ]=YOJ+ύ߲KG5ޙhlOg?x[{m#WkKH]4$_I@ iX??gO;1¾ſ\>%}qS\f+'pG|-ygj5 iuPQP9r>o (?%6,p+m Wך_VBC4_>.iVpc#E=.?O29Ug|SR '+>z7~|<p_ei{l=?^#Gx|xL23kW?|co+6><; MA{о(f7I#sTHUջ1hQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE?^./<[Kol |)^zXث;:?QGS_ nn>|H<9GIկ|^.-gⶵki'խ/t-(\xGcex_N]j7EqQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@ c`~Ź|M_y !.`:VWm{/ž1҉zŁ_@qx+0~<|Foğ쟍 5u3G]:ÃZgVtxOF]FXX2h[1ML"9ԇ>׿S\=Ztۺץ}aU_w4_¿u+/|c$Gik&:Vxǀ_φ&ymsV (2 ߗq_+֠96Zy=~߰x@a6w'-5xPŞ-/ucOm_j h}.~fT]v;}mO9((({# z|B⏇+ho[ƿ>=x.[(ީ ߰jzƗugvZfj:^ZvjVQux+B>>tH~mOKFO'E:^ϳ_{__QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEkkZΙ5Vg w{xZ@%385K\~ʏv4g?C'ó{힜s__߷>.<=0xG/x?$|Vi7 #I]LM'GlֿO5ƱQ[WCΝ_}=5?EoivZLJ}3]uL:ZjZ}M-9x+6[¸?f_Ǘ^ Trow½H8zC-K98?]U 9J^Σ]m-0+BB(((((((((((((((((((^Zi֓_\igmswu20 {¨Ň^)^9м >|W~?h-c^/ltO & "dɧcP8~3}~eSw:۸CaI%p^<wC⽇ž3t<xHQ4Jook"N9_!/Y^~|AcM/ ~ymxH|I&K\?J76Y+?o:'WvEmMtP(((((((((((((((~~o~ǿisB_kMO {|a#ķ?eyxE|Cci`Oѵ}?S5Y_+mzUѿh Vqs<m}V?|m>&}^6S^65/>';šތ`xF\k!.P>(҉ +oONMyEy~{g?quோ%#@_`AE;/5+,~4e]`(((((((((((((((/?'Q67ezVB9ܣQ/&ăP5]bRu-CRԯeU]]__^\~wu}?φ>.|s~(?ozsG,iu-J_`o?ۦo__ ?7v}|? &RU~ݔI7;]''%)/xfž1^XO۩mOú݅Yڳ{ĺiZ5:IQ$J7_4{Re#G5OZ§?0IS:( ((((((((((((;O/,y}3גr goVZM1]}i/GO־Zd?i -ލumaO:M嶵xsTԒ]ki3麖6K4SEtITRמw=|G9-뷍yx^I|"8?8i01?&/٣ ?~$j{7GmuOsx^2'j#:~t j7Z>FXrTo=Rc70hޅ,5n ~nw8Cη4-SJgxk>t?g4mI,qmeaakmg(UrUyEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPm??ku+O?G&C&_dW6#o#UEEO)fy_?_YTŸowa~+/@+ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( &n#w?~k'_ۇZGS?l l =s> 3diuUE4((((((((((((((((((((((((((((((6;RgWpLٟ|7ա񲿗*Vaɟ )fy\+:4RW/?GqbnvF@We~ʞ2nxz>#🅴L4 E.Y.?u +ntOM^%[? Wk_'!6~ {YӾ|?7zFnᰭi4ye╾֑u8_^jךyq]\]_^K^\^]]N_g)aUݮ{e%/n~Wv&I<'AA3 {}9~wY~#͟<zTMsji"ѯ>îkQ%53NԞ3_ \M2M5TQ<ojO7 C0ռMM?kzO*?~ Xk!4!i:cNԉ)V:kK_NRطUMӶ5/V~OynvivC(ELߝ7P?xSu)ija:k_UhFU9~~Oџ|8w+B֧6ν{Ļnd _ſ: i9y ũ6[kLI ^+i~-a01 o0K(ujӭ+ ;a:~'`嵟?iצ7}b~_Ycw_>,(CW|26H| 2d\1gkO7d?Ee*W]1ݟ폥ͪG/oo/ktk~~methjO9<;sǥ}p= _|uo~*?߱ݮi_^$I-L֢%M:-7NV?um,xS[Ө7:0f4QEls-ӿ_x&A|/jZ=׉n.5J^xwú%/XSOizӓi"͋M6I{CZ],EbȞiRopõ~$n ܐL}E JϳOKN$?']zKfϊMNFxVyC ahаfڡo5_+l_J/j>) Sux>!Ҽ/"FC厝f$] - |d8?ko %]]i_ }7\6?񇈿"qČu󺢹__z6/a?~kៀ30#K*eg⒇o&EM;*~>ZKյmRMKP.TM.M,iuiweBNqqn'{߶h^ßzngmU 9oݛڈTWαFׇ$xDkME-9|-k:7NM?W>*5ľ |Iq(.~jjZ?cR?htRʧ[v_+?ы'ux3C= ϓh'<=yFG}7C@J9"xytSh |D#n7~*xoxvtV\;?ίW]>Wٷ 5-7^o0/9hگ¶iE%%OwcpӴ:5#igZ0^^Aoumwi0 $Qqn 0}h/7O["_k"-~%ZxA7DF~4M85u[GUZӫ;/?S xg~v-X/_Oέc )sok}]e٫nuCk 3JbVXr7W}"Icx;A-)܏ҧQ.ykMO_9޽gLRR?hK.GET99>_h5ki > G rI|>>F)__}?Qct^i׶=܆(>|vڵφYC}Ō9/|Ὲ?U/Ҡ|1 v߇ukiJn?%_H?c'wwa|_2u?Ɗu}e2T?O__ßiNTW_ßiNTUT%M uoeco+ Ɵ񆸩|$z?i >%k>8~/Ki&1=ݥuk~l-o? @j.ԘJ/+io׵%uOګ|XO\;Aqʕ9?cϡOZ]Oֿ9_m_O⮏s^To>$|IntxA4[H8QOSQEq?UWw\~ο㯊/O5?٧ aOcǟ M+5-C:umDİ>_ܘ o( 5MtV}7jao4_xC_<g~цxkI_햃[7?|UzONMB-6[9d1B2t?OWj?vs<A_M//--n9:Xq}{D*s_jJaāɯio([F~|*-kĶ>ޛD:pߧvE$ֿ/~.~?u ~ Ǿ=]i_!{_Zj> 恥x9cX6wƷ+J@5sX&k~!uM{[.oMcXյ]KP&{:;_tO+6V࿺P|Rm<M;'g<Qז?|5ߗ7L1]=!p>U}3->׿Kݥ-h߃H<{IZG~)J?n e?fOԵ:mmexYE]i4xeY$0q_3]ß?~x|w=BT<Y֓ndp~?^~?O iYC 9_%K VƭYZiV?~ m$xH@|UFMiAXѲ5-[G *xLx1F~)l]^oO ~q [ڣ Ooò~/u]jk.> jGG(i꺧r{zvSizh}?w?7\`[ׇ[(zCSqi SR/|;~//m/_ixYm!ږ#S;/({+[nZ?3毋^?$k izޟ|Pci]֖|A&lo-͓)yN#u{kX\s+E nf, ::{`_a~Ͼ$jOWx6ȿhz#?ZO4^guejos -kϏ<93ᯍ,[Qnj|#ChŲ\\Llom._N='VҵhST4SǦhrρh؟Ě{SN_N|;Cgֽ4v Sx\.uORֻuu(]h]'M?h_;X{'¿xKQxJ{/ #BRKǟ.Gko_kO *߆<G/#̶Zj<k}O՗QҵLڴp g|7Owo_[i7yQ|Y+߅Ap/8\^|Q~'ׯ5]o:k:{KX.wuwOڍV?$\ڧu N= _,.Z'k״]KIl]rC2!xž5ĺ/<#m2^/|KZht+^Z|Z}ajkQ@Jϊb ;ڝܗ~~/_4G84iV8,8% j.! L0[ &sZM%ۿ߁*;/Vol;XʘKWm1i ơ Q׼5O|wV~ؾ >um:/]ޡ{tVm7>*'.M`'+m>:OHq{~K\O÷y>YY_xfi]N1nr2y kg3h |6񆩦[v Mw_urml+ |?|Gw_:f"qĚyswtmm+彞;O|5xC|ai#𷊼54]Vn5M+Tgpp3maǏ~_ x%  Nj5qok¾#>Cxc _.ï&-9=O֓{˿Wy'?g |>f@ksG-|d'x/Ik$oM/N1 t/J҇nxiTm^,ywo;c VIwG v~$<O^/KOM|Q{c}?Z#[C#X5]=c5{/DuM[O3?)3x]xT+49Zo|AYf#zaJ1:No~ҿ^%~l>В?ট\Ӌ;Vzt[aiw#woW{h |7޿e▧xrz\ޯ?Wߏ|7~7qm_66cF}Rѷ:H)F-t OFKbi_9?Z+hU?W jVXk:.chn6W@OkueyfiwhNnje6ϴ<$_&?kxJ5 <~~4.[]Di½Ps ~}#%U?/G|E$|)(t-Kx- ~kpa4iwLiz49Rtu=Oh(((5 =&QԮ[Z[ګ]]\ݹ+mjs@N "D'Ws'?=+[_>SlxH{]S4:{6tVw >警_x=[MlJ_}#^6&X'GÚ|?usڮto~|ri>1S<-ߒ}IYIie,>Χk5yngjx7K__AyyEKm%oό</X $𾱣k mkC6-Ᶎߟ~99綛]xzn罹z׃(?|!+x??S}V}ks}}q3\\H sq=AbNrNI^ ۿ?ʾ?ࣿU _ozڭ> T'[r σ,|G9+ӾbY>9?|[59W/< \_x3Qk&L5pIO [- @fjo Ț]{^׼Sj^!Fx^.os\u]OP[V5nW<~~}GE,7:M>]n=Qo&/.l<w(c]׍~"s_ @<3^9ili[2~g/3}=3z4T{J7_W??%W-BO?~2| H o %v9-q{Zgcf8OԛLF@@#G 3|^={\~~,|U]0$ih6GK!Co#Rg?ڃ#J9|Tir۟ gRW&?}QiZ}o~L`.}84 x^?[=y= ޛ:o~hnu+/섾4m_U﯆ )$5q-Gu:?a_KIEOᇉ0kzNOe.n͝q?|EeWZViiߤS:ڗ}3_Hj$%/^/'<}+:9?bU*%߅ezyrtks0> |zt j 9Lӱ`k[UW>#|6^xG) 6unlיִI*іVnWi 1>|l #XjmZg.7|KU;ow? A;uω+ h/z]>$[^}iZMkiqľմ==M0k?AaKq,C<~Ժ&$TZŞ\ H?tѷMԵCIGڧu=;+^?=gۻΛgfZ:^k~NͤW:ޟciWL4GOt]SSu-;R;~k<+?dOګIW6_NAWo;iq[?1ɧwWj><MSKy_[hZ-tۿ["TuhC2"U5\ miG5/>.x}4No(׼UMN}~F++?o:i]_w~wwxG[M3dn y Aŝ58p}M?>~_|yΩOZdYMO s/ +iz[r?Wo'7핪Yo7G[/aşڿ &' qDx_xxA¾_D?#K&GGN?sUkO_wtQEls rk VtJ5wTt]S}NL,{ۻV6Vt:&F@ O{?Oa|>Ts h6o/.؂H)ifD"i )x#:Lj>~~' ,/q{{+YYkS͆jTVJ1:ngxnNJhiiiZTWdOk׃<%|9X(!o؜jK ~hf+B<+U_qk" /w ~&[h 9ucPҴ}u_ַ+Ao:W@@ Iۄ?>3&YmO AO7PM[7>|@5f­]n=U:?f:vcjCW4ʾoOտ֪:_>ƥl l ?߃?J^^IHo%^SH[@95 m4/#xNz du'ǟ>1xO/oGMEd}گFt'KVmZJңSZ_+ľ(oZ.tជexN?2j-N)(O:u*r_ƴ:Goӿw/eKPߎixƺSiu௃ŝZ-B̆ӯ_ } R&/iZlψH<3 xơ'Т?mmPqARi+Ua5kgT#?5X4?C>i~",;2_l|Ai99']~ p;|B|Y/գx֕CNbD[O4WJF굯?L*OK/˾lWoog_<߆? #uҴ[^_՝a`:rC_ m_~ߟ/%m?Q hltGou;C!K M33XiiV8:^ wFiMmŧk[OMYTkZUNZn{z| [I|Q [I|QɪO:O_;_zK0_zK0MTQ)~VYe ّ?< 3yJ8A{ǟs^{5K}_B-Eխȵ}mwj{ԴZJbT5J4WԵ%έg4[h}'FOg?d6w ̪a5{--ߧ?Vj*(xKӞ sam\x.J|UiזlӮ_9𿌵Mj,Kj~5+%:-hxOU\}|NYxA[M}ct'ĺT?έgRE{iiXzSOyzVk?mc?cG~0hml|D4/M/ZZZ%|Ii KiKm7Q _ ~o5J|[Eڷ@> VT JC|oz9s 9}7h:*6pN}}+C#~߰xOF>*)ŋW\j&?ߵGƻ-KGšĽC#ΰV/H?xC\wSRkV{t{mokmwa:~^Gam]K\h[%g4kŰ׼5}i 4D'G?~_oCe.UF??g h|lʹ'E3գzGgB~=g狿s|=f?K? @4F #Bխ.~4VɩuP[ _i|7oۇ53G~(&woa:kj[ + :P ˌ57 ?)5yw{SJ>;uc ^]c◈mq#WԛE|-iT'z}֟C?i[}ֿ&mwCkٯɯxFqlY{96~ii*gk+y?~~*?lڣ²gg-rc]ݭ&Wo¼UY '٦։V:j~w}Q~? |I`38~7H 4AXڙꭽmo vF#bC !U(3^jO<;VVc ws~~6H8J >ZfscZ\Woi $W|Mk_i:#rkZω5S>!Ե o^/ gY5KSY5ꚽL/o뻽CV58_/HE>ζZxct?_>0܏x>8"O=>JI%h/$_3 _iψ7oXi'iH073L}jv?c/F'յl/U>b=|1ߎxCĽ./:WӼ uxOAտ{c/jm?b?աcUDP{jt+r1gjTWg7m";ko :c2xd:O)~rR9Yq>=~^ ?|񜟴ω H:<=c}'7G[9HmWY𖕤-wF|C״kC֬/t_H-_J{;+Sb^)c$iwɎjx_Zߗ]Ogys][_]\YY[Z[OgqgVOj~H~z$3~7qŶgZ};;WrwIW?So{A`|iGÛˏ?.$9!x8B9mt x'GWo1cMu_hNĨVd~ܟ/_ᾥh*;.-o\%Z:njq,suRvSxN7i(7K:|qJ`[x?YѬN~x9y VQ3>1xk㟏/$ŏ>0K$x^.m?N7IYXWmf-,-n"'.[y^X?gl_K@|v?xY{Ku|MZk?%|K{\+ԼFjiIT 3guO؃5K7_H-xښutྟ1KO7Ӿ|yV x#~4M7n ![k6|j:nu{DWUB<4SEqOo"M 9cKzy:vCϽnڞmGUUE~׾yGd|Kc'?hӾ|la 4zdRxHO%Q/ڟº'} +ᵯ/5o5%A{;=*Q:^>-kRHZ߿J~ʄTq俻;z|uaW{~=>x?Tƺ*|*cv?ΆUL?`O#?ؑzT}@wu^ q6<A5Ws]n?6#o#n3Wh?Rn3Wh?Ԩ?bOvoڧ}Ovoڧ}KX]ᮿm?+ ~Y qR2~H* Zkl?/=|x~9|i⏊oLg`ٵoK=kľ ռS niv/i@Z0P׵Gwmޭs/V?uɵ~^(+;{ I`<{k_6>!VHm}PڧOѼg?Mпd[\ERu#+IO0?5O3ýG:g]K~Xͥ8{ #Joi_.,^Xiѡk7)YX{}?G_m$ݿH ?o'S??\z1Z-@OB.Hǡ'7OgF>ҧ'eh9Xj/\#>]*JW'K:au}+Gڦ]F) :vcytMWX"ʲOvGI~>v?M-2$Cɤ3ǝ?KV">!?_и+?kMῈ ??/ 1yw'%0EDkoykv,WПQ]c ~Z>*wiׁpVg>_?г ㎯ \i~C}m#⋋rҌ@_k[i{ξ /}Ȏ[[+Aɫ}U|Ii5ʝ>{oRӿ__~ V?g⋯D%O l<5O6^!Եobx\1<=57׺Wۙ-| }VpCQ6WtK5M-vWOcYi7(j_i?$]?i婟J״? j^FSu=SJ ީ_#Y׷^8#:w3|H.wE_2tПOKk Zx9_^5մ{?}y_D^խ-ENGNt$L g߁~t'։e>mm4I,جt {k-6B"**SN1Ҟ{w'||G||3omIiohvû+OO_OiZW?8|+?0xq#(3K,[gc?/_jtZGf42_BIe,wiNs5m|9?F; 5bԵ/?Yx&%ξ? CU=|Ii^ӼIf5X}_Lqڭ?~OjMړQcѵ/Au?$, ?j֗Kkjǫ5dW}4/>1yُ^#}\X3 ;Ew[TVcUzk㯸t~?Z\^h~?oצ=vn~ۿiCZpm7~|8A,Me7vdZ-xKNPݦxt9R*{*]4_ ̳ӭ-l10j1mUP׀?ODbom:Jk??շKy_qNt[oO_ukm$_'x_L65I߀Nlk@?/EU :_:؋;U'>gG0¿Q_GC Uqy3Zw>iW6|I=7Qk.R5ϰ]:4S$]ض50],?a?ཎ3_gV^j~'?cya-_:^߅~ |?υ> <<:|{+}'DѴGa{;;u;FKSR&}NY$:S|a{7mߕ6oO#~z'| [|??ꤶ*E[t=3JҘًgůٯ⧌ r6⏀OoxO\m~iuiyd{cjO4OTҵ]*WmWG+e fO3Hu/zn5Y<Dc+|AUb72%7RѮ)=TYO=oQ;gI|Px7? 9&Ō!x#T/$_mO+{BTО ?noou->3I׼=YzbFjw4SJ (u]_gkGT0xE5^}W=']敩|;W¾ $iKyⲸT )i .U{=Ck1j?:vgg5q|/tsa|R gh?ӵ v [k>έ X🈴h7VgO״mV_Ϧ=՝էo_Z=w=߳+o>|kX_-R(_yW9Eg^lh?<-(E̖ZZ }o$u\X 2I#G/{ Ӿx\J_z,CM1[K߉V|G*x_O{7W/~(P5/ }4'π#Pl`jCci. &*|6U*o/澜_n7s 'o%~~z>k^$橣 a}eVu [OA#;?d/?}>scLu .Xnj:^v߂|5j61҇|KjښH.ڃ >7SWEx34iu+E4 מ+ǃ/MSo Pq$ v_SSޯᇌI/u֡~(=sA,uMu +Z+9྿G߷_~o?'pŏGKu/Uo:xQ.f#E|3Yvt-dwSui-,%gQS پCW??^o_ ywk? G&#u-u]-֏_햭 CߵjbG%.@ot^ li`hQ]ʎoWL_U?#-N7:x^Jү5^ x׷ڞQjU6 7T|~f??٫Ecj/g߈Eڼ%-)H׃|SoxJ ,x*M?Q xO~Xީ{ֿ\)[lSQ_]^8?eo hOZܚ/-[a0z^gV7w~մWEwAC> ~ў;|+ͅ4m_@lڇ51^eM>:^|Fsx6y^5Ք+jNEhfE@=ϯ#O_x[Koץ z9~ʿKᗍxG7|9xWqx7Þ4SVgk"jZ寈OKX6V:JtN2? /,fSi3uqܶ OGkt@o7xÂк:{M?NO;mgK4Yiřqgk6z6iU/QVX8fo>:mo/ ݶ [|$Ml @O>ر . S5]_VS_ 0cLj#ŏ 4O6ڴˋgO5"Q}cxOp,ɤpxHT5DA<Ԥ㚟eKLz˯a?$|25jɻ'~^ً'্?jO |;m? %d8߄-mcg_i˨kGJ5YTB xGDOx Ėx{ƾAg$~l7Z7U*~+˄ pTn薖׮vl:x___"MkZj},?^[R{BŬ;ʩW#i?e 1p'𮓫khjG͜u;$|3մU} i#8'*jշin}n?vxW?`kOe/Kh>5|rK+> uK'ᗄ.RNj w65@Om_?]WTג\i o@Ke|mv,G[~KWW3ѧOM[tV-cCIu]{TӴML5cX/Ku-Biv_0o?MaioM'i|;5onylbx,ӇSiy?K^T|E~!hzDže=3|>~e?Ə}']6<)^JW|%0V]p}>/8O_ Igf^OZOx/LÏcOLxƇMj?)ՁSxSUU,7]曩YX_W}^Eşݥݥ~}q`AW.G?#j(w0ׯ5A>:qg [:~ΒzwC?gGo+TG dE7wWWww?DдKGVzNYƭ_gy]xSMjTӼ_ymm&߂^ HЮMvc49։$.2)~}1x6"j:/[%%ĿuWmMmo/ً\\Ka?A.0 ߎ<{ '&@$7O&WN|+>X&gu!x=z;Si:^fPt?μ+#O~/xth5[{-Bݕ]&+k(TuMM;Q*7R=>}"*^kOKk}/5Ú_jZƟ\-mK QٝCڢ 98_vY?S/z.?!|5aq:<2׶مk KA՚fggfNNL^<ߗϦ&{;ywoӵ̜ߵ~j<?/Q{~s_'?Cz5M7E/bIҴ;KR/t+8m5>Ec#(V&}.1~ޯ 16g 9>jV<.<{7|{\t~,1hvzuMGQԂF|ͫ6ꟀU__R_T~y N]__4rnY\ş/-[{gii%m/¶~ONtN+_len~[Zb}o- L>#xo|jyKy ?Zƙ{O q*t^;#3lK3i~ҟ<;ٷcOZҾ&h6z<EK/ źvA8𖏬i_% ɭ(AO^6"G|6#dh/inKKo{7oX?c 7Z? jr15m +_^:MS|⟇+_^x{%~,/@'pq5'ſ {2GQ=R Կ/,5L6_ٞ+ix7MDp.@ּCk)('M/y)s?</~&ֵ@@I3ãxn<]Xjh5O i灵O^*|W//?6lU?Oյ +M. ;8./.ikii=J_@C {FtwF@4wVwQyj{ e_#=M_Nق3fٶ [{}OxEy!KT5k N }H*Z ((((((((((((((((((6;RgWpLٟ|7ա񲿗*Vaɞ_<់ZWg7"x"5/xkĖnC|q c?$4S+Ehg/?e4q- QNgo{I-wúݮ hxn~ȿasZg^վoxO^;MCJM3sk~y?xVׇm{SS TK;[W Jg_^[OgGO{hV6U}&hHŖ jZatWH9d6 a$7pMUn~r6g!XZxnFv;4jJu6Z~1S5f_%Q]I]\ ok$i#@ſY|=i?Q_uynt_*gr#AT̟]#wik֧%ۏ Vs_-54/]:i$/|'5Wixf|4/n%ζۤjcz9+}>dQEYn_v,)OoY GYz7o#$WOuUO'doC"u?ukV;bcgXIzi >~ ?".?=m- }N/=k}+<_1_5×:I?|;cmw<m _tV?NJקïi ]?k8W_ܧi ]?k8WYOngMG~_89`dq2}|qs_Z>/xW?S+Xioό~WQxٜ~|g[z(? tw5`bٓTσG Z? o(?f_S~+<^bq_gK3o/?eo/-sHJc#wWoß/5o|> /x6xgVQWk|OaG|M⿃7鴏;Z]:lDLHmo"lm;Pb+4k(7?iWsRxNy.P?u; m1:RBi:w3 ϪA)]:bvU<+:AaӴ߁7 S &~'>V*7_3SڱߵO c~'9?|D\]g$4_k#]<= DvmSҾ?*-7_=;^fߏki>?ُ65"] jeVqz?.d/xdj*2k5]+_Ҵ{AԬ5VgM5[ qye^ZY^Yj";1ʌ ?׿+!gJsnUZ뗷W3=ֳ}<=>W4m4WlմoM5)ǝ{&>Zp{y]uK\؍_#W_+WHW_+RX] ?lks? ]j+s? ]jާ/Ccv?s?2߱ir_oeco񆸩|$z?i4QEzO'=٢WMk?g4__ɭrT'ngCQԏ?)1f#V*Hb I@Gk1Zدz(K1ïxu{?C|]P- zƯ^%l K#,jls>*9)}WſSᯀ<3joAKχ{rv+V #ZYd5#&yQj oo $Ӛƚeŗ#+B^xǷNr/)SRI? o[/sBg+G-|eK/_Ee [P?}7&U:~[o 輻)a^.S+xm|&yexPmŞKoÓ6>gKO_o,Ӵ=@gjyc$~BWgKBciZw/g><+6WC=}"F/E? 9ӏ.?c@-|10|7M= -'?j774J]~Ο߉m~/7~0Gr}"N7O袊8Š(5J6CX~?Q+඙f ŷG^M+Rx{Kzaϵ?|7ɯ >|<1վ7?(Ag0'N jڧ{# zM*Wşkhk_C'Lhw0Íe֖|z߁sƗ?(?UWt~͟^\[hϳo@| 샛?uoW==?O{k|~05@n4h!f bltߘrOPO~!|T~&x|?A#?ۛ؝0o\Go'~;a޽?ˏt|uwO W_')~b/T?ɞ??3sJdw_ޥfۗ_?J(] ŗ+]Iq=υ#ُJ581_-l~ǵu> z*W߰m?dCMա᳟ʾYa=?o? t~?uR?J?h:Cߤrf|z'~rZSc*S^hw$?U1v4pOUj|<_/5:"Gsk?T_ < 'mCGFFOY^vOj=c/χ|1[HдEۋM;Gcۢw']fiڎc}cVºm~T?_Cռ?ijW_PÊ_d_??@)6f~Z٧ >x+y>5b?º+WOwf,-|qM$mKUWoZ\:xZ9.yڳl *Opx%%Cc[<-nG|1>p#ۑшeQ]gx?G&C&_dWQm??ku+O?sb6~;0_E_YTŸowCEEO)fyFo~!nStZ&.:ciuvlkW$Vi.u]sY5ROmkWw]oĝ*}sߏ4[DynxJD82_whR8W\.ۉ5?\8/G W<ao%8|>0xU/=#jŗl?ʿ̊ q=m[Lϋ_|7};[/Z_$fcsYz/ȬG覊(ӄk1_}nmsHGGq { s+ഞ%gSlRO HV~mw}_t`3G2iP/ Lw_>f7l5b=Wgឿ/3Kw0?&O=CP|9`q[|kՆ3?JΟ4:#|O?k?KO?$O?k?KO?$k _s _u_ml_x۵շoY{cwٌqfy5oQr~GiVP#ۑ_RQ]guyk]Akio77ȰC&rvQIۀ94+,*bxែ? 5 %]ucoE ?ûT*vjw ΥNOp4{_Gj@_uc*xX_sTVyotKKP6:wڇTɿ*z?&ߟcOZIaCwI6[s:ݏ9=k[I2sCDY7Ź|;h??m[π^umyݬ>-|8i:.MBa׬Um+b/3c?L_7mW7/koϭAVf/,&]guqk/?fث/_~$G/s =_)|B&d'Ev#yS7q?7⩦IF-Ēy_:WW|V_B#DoxK^Yϧ_yqv^?҃ 6-?#\0H#0&0ivGW{I{{P+owŏ owmil OPCyޡcxb\֝4Z!ߏ>#_>$|{\xGOj-F&< ˬYzM-N~tiVVF3JчͭoǯW}t<f?o9lx⟊-3x6Z>!Gn͞VΗW_lw3~<7_mGí/TP}m"A+w[XUa xQt5?G=Y?}ڕ=/__~_7ogY3|'1xkΉogmmox7m3$nn@tȍ4TQ]PW߱cX|-7|1Ix0xW!hGw'm?ҎI'ཟ6GKφt},qf:[[Qo|m.ˍgQQSwS ᓿ৿uMK7$й4M]y_^_WWOyu˻_$OsOWM;iUD?eBg_4|0%Y|?l 5M*穱Auru_k]SZ֕S5SOѴ./:R5Zg?no?e/;gҿcvtO ;k6X>㋻f־!k/s^o|Hb*~߇_;wc(N((((((((((((((((((?IÏ3>6W_o)3qf}V\^s=Z?&Wh'#狿s|9O n7ߴߴ_j:ծf>Z gž ~ &^Wi\fik^$v _򐯏_g.Gn"GG^}qZkmo?>xη}kw?Ó}nl-,[{Ky|ḳ.:; ]? WKw2~wNj< l?igd`YX_]xKO>4q_Urt{M[T7 ml?Zmx3Ԫ5_ZxC OF8Oi; +QRzu?w'Oi[jz6r|7GvB OK|-x0C^iiRRtAiu> |^}_>4+N?C}julnP :'O45-+Uҵ4I_i}SOz~OB> |+|\<ւN< m]Zx+>amWO&ُP41}cŖvazGU<^s;0Og>oպ?)UJGM_7yPA_Mԯ;w,dI5$}Wh:z=k]Վw_l-.ac}_ZhhJu¹|oQ?x=,tП<|Q_XYZABUWXoi~*]L_HJNz1RkڽWt7gHa3$9?A˿?qFO9t/ηxOo>4.xz񍮫o3VDj ԵOJu=*PG-̌iaԲ[_}iv?ߵiH?i`[x]R͙u|7kK07\k_ 4S+kS4S+kgE3v?o?Lm__0WWM_89`dh ?c_+o)W8Lξٯ_ۿ3:#)qEWz-߰o|k~f?/W~˟]V1#}2QI;k÷&WhH}ȟ} E/OX~|P4Ij:g~|T,Wº&rN,_xdŚVo~_O%OY6Io׊VuOK?ZՕ-5^xsڹjtK4B>ߊ^p_)?/ kaxoZ&-Y?3ZjFg_Z31ck};x&~7mKv_4a3h1l|#x ^)47W}_ 3W:֎_GU.k3OѦoiB/6mb/Ø4`7t#neߋ_?a?Ǻggfi>/|G|᷆|-i>0м9gx^4xoSfk|kjɥy_C_ku~} #X_T~4ˋ c>|7?4{$diH1X\_IVyc?5K?|B?oxP|>cҫkKcxպoEׯЦտadqW8]|9ni_\` "qk >ߴwM<#n|Y[d $tgpKiۿ?ɪhhπ]$tGĿ./<-ăwOXo xB= jOi!cFlRMյn8*FKK_~# =5~ _<|:/]+Ï+Th=_ Sºvx_V3hV};K?x_K__C/~5vŧu|j o/4*{-<5/ j8kOJy¯򟿟T)&OOskO~&P~ ![mo/}FG~gxe6qӠΩizd'Kϧ8jğ?hj<$4O w_)= xWN*?W?5KTuOkwסJW V7[P+j) V7[P+jŏ/4O'ov۫4O'ov۫zzŏ ~Y ~$W)OeTEIux'<ܔ̟nRzOiw__o7YGҼI?? n<=C}Jd3}]٦o~ -x_ k#@+߫~?</:F'Ҵ/ /1Yi}}^:7<?leߊg#F#f1)4n{oe ΜHFG]a9!ĺ}r64y4߇:Lj>%'c'm# }x6[{`pA&#o$</˯?0kBOC~e^3˃[]l6 jzufھ{ChO&[O5[9㽴:~#k#BE}GHF꼂4}KTҵHQֿz6Mեo>?ΊS ۟7a7Ə> xαhď ?]+:6`GIdkϿh;Bu o٫O^9s/2}g83|qA>|>־*|n>jzզAqp-l㡻/mTԘbg3< o Qx{/Oźhz7Z^ !ѱ80!X0_^9|>-!? - օݨuoxS|U cVtC6_5#<Gagז< ߰cyyM:Ӳ_a-w]~zo2_?@~̾![e_xwGK hOsi~חZ)9n>1x_^?7h2A ^8:7ō3~>*1Ny<מzKM,~뽟?F?n(Om߆<_~}OMzv19{ [G&VޠO&9U??(,?@4m_Y_M{b3&;͟޿,']CNo?!1o 1մTw厫0> k%ZO?k<9 /}s~8νhLKhƗp?w\ٱsz|ߧsDiUs ~?fo[^}Nju _ g񇁯ǁeiN>"摨zĶD<:~')ꩩxCq|. ?_ _vdo OdG@kDb~2+>%kohO GTҼۛ3;OV?/7yVt|MH=T+k SV/}~ֿ/:w~<,5x7a :DRzʣ4 =' %[_5GMNٴ] WauZx? =6 x 1_z|x:U}J3z9 euy _?wzWVo5 _X'KEiX|;|$4Mu~o~#x|%a&x o?R5K=Iݦ}NzcR5 ~ҿMc=Y> ~ɗVy>8ABx2Z#X Sy5[Oo ~h xƗ$p_I͖-pZJC9U,((+?俄 E^f,oW)dLß !񿇼A_q濉;>Ե ?'4.!QjDھ{Z$i:ώ4-KR:t # j\a?/_՛aWo#/(6WŚZOjrF{gb~(x2x"^u+h͑xNΠ3χ|ExG'1j<7hWV:hvWNN4Cc?i>W+ ۿ sow?t }"M+㷳]:ֻV՗M]'V gGqi^R鿲ω$OZ?h7'U?x)k9>i4_ #av0ۻ}?¯_[)w'm7įi⟍_<_~~!u;gDѵ?c}O'SSBյ6Ӽ)TR!3;ߧ?{?i_v||E˯6T%At?cºo|?eZW^\өm6/g]}EEO)fy_?_YTŸowx}_LӆMXz#{~۟o?g 'yg%+?<%ayGeYxzu욎+k_USTxK/+SG-BվŠheX؟J5(x?źA&WjO䮿3FM~z!ӿhZ]ę:Ɲ{hlFNW+bɬjZ2??ٯ%n{B| =DŽ%6׭P"󥞭ПxWV7w~մWڹf_mJ~җ-֟WOoTvOֿOh?f?vx^)Sp j l%Sf4+NT}K@xA?iSžAr]ۯm/,|ǥx?xwȚk}iV%~׬CSoltɓ^KGů~xZRtOhv5`'J$b;Y'՟|*G`?ҵDZ`]_jO>/"~)t^ğt~?򖟈I /_t~?򖟈I /W_RΉnv+(9??l#?4+ׯ ?<XO܎—(<ξ-xω_|~/ߤZgn(~*x^!U5c^K]^^jWc|K~=oM^5O<+)V!.4I<Su=WIӴ dm55Vuuoo_g_e?f?_|#ö =e ot?4{ck^-|=x?Ws.麆~L>/%b.ǭ}iU?O\gMy7~> qṼg ?xJ Su7[žТ!mgXcg3 A/x{Yϋe'+I>"=|RڐYgtjTHAͫY}X#Q#?1Uaҳ<﹤W]}?W_rIV^>+ =_)|B&e붟CɩWO|)QoWṶI|Xl|/O^x}q2Ҿ 7/AҤnG,,|*7[؏ eTo^?*/=:~6/W3_ -..u_v_t"[vD>Jƽ828g^wZ~'|3 xO,g^ľQ7z~j#+Uүo` Rae~> \yN _j ? KQOJ:9 $5NTlc>*0kNѮ=×Jv-G =.sCƿ&%hW¶>O/VE/@4GPu ^QcRs/u~_lx\qax\/17nZl)! }ᾇqw^UMx_ajz~4oU*+i>>4*s/O??ß|3io%{,[i&[ZH-p"|dgX@{LtP:W=Qeմ1{E콧K_zec[zmT~s|6])oeٻP|/K ТOAoDF1I|y'ԚJ=*to(ig⿉ _uԗī!O<iޡº=KK)mE * 0@ 3?q'7>doz[nLxvW'6G2\YNs#šF8m釳;u+:*cwb?O+5CxkŸ᷋>m.s~4'VЯ+>?cN4J̬z-?ҩ_?\s G#q@>"dfo3 o?+0Mǣ[Z~oClWGȯz[}+}߄u ?/-Gxᖧw-3^>9u_ 5!WOm{k*ҒZmm?]Zߣo'zN3޹Mu3?Zx^V?? |@{kY_W=VfG(TP?hy{1{PH.|XG]b/4sOw'|c8~ wo'nm7C9. T`|7UNr(B((((((((((((((((((m|9g?h|mƿW MI?'_7|[ Ҿ"-._ZT/@h>'zƱ~NV|2]38?h߱=~boW-HTwo=b)*I}{z4R~/?W /_xl<_/^^$KĚ^g]h. MG[4VҵP6bWe@߯#ӯ[B#ERk]~?wٟ[=d}߉5ςgc3_X66xmW[nso~-hWźǃ|[r!4{_lu/MCIJu]*W%_s߭~-C~.i>cF+5#BOi:M4x_NVki'm"OџZ:FX*e"UTP_RMoFx[־)9 E>"̀Xh^#5_ZHR^+kJo3BLmMF%Ygiֿ@`7g&>8x[w4S SO2|=ữh=3þu]OO}&WR.M;:tu[Mz"UR{] w>L'[?{X/w֕͝i:wW:8 Mx_>xs_kzƱmqk# onA["r> :;Iq5vTNڣumo}o50][\E,W³, 0`ݲ6CAgOS~R?öR h~3ε7|AdmRcy|9_T>umMNW-_?Ewq?_ۓB\i~ jzUmu/ T+gS&#b)>濤4W%kv~2ywk1.D=~7C5/3.}my@~<񽇙 ^Q@q8 vg5ωsWoPq;_?|'xG|7x^$Ѵ _K5{X]/It[ KPxwxs49<[5_~ͪGr@m>[F`7F?߰d_l x[G(ki=R V6vmKmM!G_;vִk-\G?ouQ[6WE _ek=Z{ĖV~"Y|I.ZU֧"Ym߅gv"K?ړNz;:w{h+螽)W V߷̯) V:zAZO7~)M~Lޯsx/mWDvwׇH],/%k |ק½URoGQxٜ~|g_kx[w_,#g/xoq W74lw=GMF; rkC5OGQ_ |Aj~L|?i׀UiKF:jL?4/ u{ OiiC4XuK Goe6 f:fz +/{[|O%S fc3uzZ!ԟ87~.~~h1'ω<5qV$uqYm_ x4[xῄ|;_xz[m ¾mt_iV=7FOHϵ3dk'\𯊴MS~%ީh +Uwz^Pӯ?^kקC~߷엚߁KG'n<R[F&Q.4 xWDV5+Xo{>][]\V# #~`V9S\?%?Lj _U~.xQ~ .4 >o5{߄! -s/?+𥞟#|O韈U>/ 2,n~o>oNc~~iXӼOS|d7y > 8+@,DžLRm_M/%776ko: φ>z>;Mxz{uukitN>&dA!jCTXtj\_lZ_,< ˿*N^x>"70ӎiX/Gtw߅ Dio6@?zn !UVh̊ m-{&摘OO;K$i%>]|1Jş b]V ~ҿƷGr%Nk|Să{4ο d?g_,aCm uޥ|VZu=SS6kޫkơ򤺭o-n/g̜EJU6mzucktNyj([^ lmc}Su_:w+O³V$凈INaxkS4{bU\ߟO iUu_ ۏ7/,ka?_ko=cǸljOFϒmnl~{/@O7"wch/_*|gΟxc|I3 m.Úx/ߨxVմFo7%LN]:w+}vTRvK^zym%Q]'{jQc_ <>~ I{,<o G_ ꚿk^hZ-3t/_hOSQuZN=m/Voae}_]ڶ ~QC|=yR|oE}iO?dm6wviɵxkS:iV:>2T;/8|GOowuzEp>=7//.>~vJBl4 :]kvA|'j?igtTc7Zw]^]ھL'5G88ɿ/?6 úw3Y /5Og{ χ:φ?ܚNo;_xF'sk>+5(߇E]{d&Qo.d T`k1#_1|Km5oh5w,5&t=I,W5siMo ||uꪕniVS?K/_L/^𞱤Ok:Ʊ q]Ϥk]C>"O]?MiF'k>4|GE9O_|/SῊmM/VrHfNִ1{kk>Q-:eV_De/zٛğޟZ3Z%/i6i7W3hg/j-&-,WV>;xG%.U4}'T5-/J= ~gǏ^?/IMsK{5돆2|wZi?nԾu+fo3vZ|(~G-nl<5dS׵6ɫxW}댠yu=ORaip k5#~!"o.][OWN4tҴ4~b+ڧ5?{DՇW[U?O~db**>[n_&I_Z_$ਿOxGO} }ï`-,U(j~u)oj^J_֧2~U@?b(xǏ$g/υGaONw oCsxNM+Uҿoڥxw~ɟOoE[¿tn5۸gҼq xC}7źH2=NGj(]2?^"/5IEկ~(x Bon~_K_mF9{3WԔ#}HW,&OCЧ[/?*+ $?lK!?/H3wmG~ן<m&? )>sW:[u/gS&"K/x{%Ś SF5^:y}`+lb'?|PωWs隿Ѫokal;wyEEO^S"6M>|?ATM`'km$_'x_L653 = xcJnOukj?B&[I)l//t?:lυ4MZ]A,"M}͸?ilh~Cp1r~)ׯmVb)*I5[>&6ܿO u??N?KL{>=76%fi-"4M>t]:W6~ӤNj˧iCM?e,GZ#ERkWcr? GO־Kc?~ο6MkW7q!XQ=g@_x_n7Y~èT{UYҵ]3tu%^#JG:+?F O>;m6>kڡZG ywsפk`om^QS2~0I|1;axOŖa}.?z4TҵM+&>hӧ_!~տo:?~<Z+m_V*oIktQi:_TԒAʥ/i}襈t׶K+yiٗZ:̆|C1dŝݝoZX]IB+c 4f%w|yKo洲zV>ΧMGW)1rQ_ow>"lD/KL/$C4#ꖰF|QAnO|k㦲!tiltWA'rx~Zr-5k;ŚXmĚ}GWԙZT:nif^w#΃ ~ 3𾋦xwÚl?t#Gѭ,t$#+(5uOkU*}EVAEPEP^F|iR|>|a? kcz|Oxgi7@3XԭQͥfL54cj70YAoY}=?ŞtW6jگWwOZAA0!>}캮yj:`gfn9'Ka9J|aj:M͵]E~Yn|Cg#Zp<JcWG4hwSį{}]W{Q__g_.u׿#҇&?xkރ*8\OO\Ke4BUi'>0J_ OZ< tx^2Fu<o4/?&W|O_=V|G]'O$]Z4"7R5o 5ed7d3k?~ -kawjzPY_ F/<1=;ѭWvVk8#'%k 1ƟQߌ_Kw_OExᶷ?zhE޿_+aZ)hϧX. a0XֿG{NXE}ŏ=msK״|f'u8}N#pf_ ~|Y7|,w /إ$vF$:^ϳ_8l -~R^?k??|C>7>֭s-s}27E}nZ=GFu].+S"){e|Q^x\EAm˥ GMڧwښ9ҵ]Sۣǿ|OZ߀>%/?7_L|gi&޽Zj6g6 {v 8_ߨj>#5|L|GI=i~-a\0W#5%X]H='k9gOm=4;)b:T^>Q_/n<m;?_uQ]'W˟H?(\k?0jsƱr|Qك/|DaHW+x]c.oO=mOLu:H-5]/TRl5;}Օ 5FFa":r?fZPy.l5 GZ Kyq}e+?*/X-+=p($x[:%4C_~)9>;ZL \[\x᧌){5.tms52=gS&#_ƛM3/,m[ߏ>,x G=5K}ux^/9t/ޟq;k?ITmTD_ !\ꗶ?xy7Ihgv56> IG,som6x~ 1rmcaU~*b)[En-]P''?/7|N|Q_X=񇌼yOWֹXNQյ ;%_ڷFU>r e*?_⿋'x/|=7=oX^uzW|? Om/X&}/RuDK:_|P_$/N:p-3~9>ya4҃g]ŊIm_]цEM?i'/<3m+U;) ='^վōkš3?kNi|[?_ok~*frTGfE@i[KԒ-QPzZRmNw;hz:jax:TO5>2=ǧ& <E98H:h_> i?|CGo|7aqX:7X_?H/!ǿ)oO>Ⱥ?1y6/-/ _8S€jYƙ]SտO{ִ|kh37_ځ։jZ' x^#Ʀ<4^4xkF<;KѴ L4{ KiVdacgcjcDxgNխ51=)]ױ7P #q~_>GA3hj𿃼yh]^gXZgP38[ugea㗏he?+φ5Ok(6] jZ}uqaoԮi:^Ao4OtsC^[OSue9^GQjA}S2hVD` =&᷈,lI^'WmD/?&;͖74] vWg}EOJɿ/?|?xZҼ7TuBKѴ= Uubv^gQoOmh/*?s kx䁓ƚs>w~_I_7~x8L_oV |Y# ZZ wSɿȊ]/ݳݵ붟:c?ß DŽ~(/ݖ:1k+Z_Dž|=gO:>}}ˍJC_yetK6,Vࡺ ^b1~|@?nѼHx?_/|iMfxڭݯصVu;Tl YjVNm6ӆڞzNWݷcO_mk墿!mj?t!mj?t=O?ϬRg]>8+?&c?J?&c?J9*w7)3f]dg5ߴ?u ?1` FWHAI~4' ~?R~K G?_5Oj^7?h:58|!g$?|-Yi:Q/>MJiumOn:{ƭzsk4}e=+>.~W~F]NqXxR'Hýx4i{lx=W:zJ?j6yn}ӯt 9i7*Gm|~b*'I:6#o# S]doiox?mƳOk?4./>R5=I1/څݦ3 mdNP>ƚo 5Xj?$xǃZ,m[^ ? Ұ:?d-/wc:hOp|aY!X-׀?!]ֱkE}AEPQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEa ǟM_kͧ|OT~L/4Xݦ7o8jzex}Rʿ}I~WW<0|1Eo Ϗ|C;p Ӵ;_xA5kM05S?$/uՕdDt~H~QOOُe+/o%E,"+'9>2C:ְB@:^bJoY*Rٛ^ix'2.9"Yޖ>#tTs@]9Vo"cO_'~}Q]'S E~2}S> Gӗž=Z]6Ğ.&}hu=4jYHUQ%+G??GH?c}k[񿁵i>2^ ic{OIF]6$u-KJЗGm\j:i_W[B {M~_-b%}='KAΪS{xzi*װW;gN*|n_9c>NOh>w^Zuޡǝ|_OGPZΛ^ (?Ox5kךƭOquJ4*@9~~D>#|F~ |K'oyj|?}>?gi߇_io~~j wMko?}377j~.i"MOWGщV(=?'(xℶ_tsZFJm?[m:TΖJ<=~~7v;R%kkw[ӭ¿ \OKW#X*]cooS#o.>&j>=|Dݷ_xo ]ZZ𷄼<ڭ.iM:}M<=fh9"=zcu##[:ӷ>yzE?*?R_7| |_mQ⯅|5aZxZ 6~lE{hڏ^m+St䅢(П(_m)okOQi_1ӭuʍz%ͱs~_h^!߀>x[@WX>=At{Kt5_P`.Ґ0'`k*T_WZ( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((V?o)ghxGYῇj*h5MjS犼-ijvZռ;}nXuƗ~&ZPt!YGK럱n3u666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHP`P 8?Normalny$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHP"P &. NagBwek 2dd@&[$\$5CJ$\aJ$`` *= NagBwek 5 <@&$56CJOJPJQJ\]^JaJJA`J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy 8@8 8?0NagBwek p#NON 8?0 NagBwek ZnakCJOJPJQJ^JaJtH4 @4 8?0Stopka p#JO!J 8?0 Stopka ZnakCJOJPJQJ^JaJtHDB2D 8?Tekst podstawowya$aJ^A^ 8?Tekst podstawowy ZnakCJOJPJQJ^JaJtHFRF 8?0 Tekst dymkaCJOJQJ^JaJTaT 8?0Tekst dymka ZnakCJOJPJQJ^JaJtH^/r^ K\Default 7$8$H$)B*CJOJQJ_HaJmHphsHtH F^@F K\0Normalny (Web)dd[$\$jj ri Akapit z listd^m$CJOJPJQJ^JaJtH 8U8 ri0 HiperBcze >*B*ph4W@4 ri` Pogrubienie5\PP E;0Tekst przypisu dolnegoCJaJZZ E;0Tekst przypisu dolnego Znak OJPJQJP&P E;0OdwoBanie przypisu dolnegoH*$$ yvdata-uN'N ^0OdwoBanie do komentarzaCJaJDD "^0Tekst komentarza!CJaJN!N !^0Tekst komentarza Znak OJPJQJBjB $^0Temat komentarza#5\H"AH #^0Temat komentarza Znak5\Q SDh1PaP .NagBwek 2 Znak5CJ$OJPJQJ\aJ$q JpRst6X@6 JpR@ Uwydatnienie6]X X sj Bez odstpw)$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHZZ =NagBwek 5 Znak$56CJOJPJQJ\]^JaJBoB Cfapple-converted-spacePK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] B IIj4589 <089q!|H # AA@ 0( B S ?H0( _abdeghjkn@ d_abdeghjk.! 1%p9 6Qq T(BMsg|J/!Q ]c:/S ̩fkUf,4 L8r^ \&bcH;&. ^'(ܷ\*Ā~y{*Atg@-Q-N`Ym^/,}n1R2q /3LXD4.R7.#;8+gU>.dh@ DjmG$ G ~ NH~'TPi`+-STU!CVfQz@Z"D+ZR2 \9!j_|tyJs_Xmm"4i"qiY}vQ4y|k~Bh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hH^`o(() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hH^`5o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`o(()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJ QJ o(@ @ ^@ `CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(PP^P`CJOJ QJ o(^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJ QJ o(@ @ ^@ `CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(PP^P`CJOJ QJ o(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hH^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o p^p`OJ QJ o( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJ QJ o(^`o(() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJ QJ o(@ @ ^@ `CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(PP^P`CJOJ QJ o(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJ QJ o(@ @ ^@ `CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(PP^P`CJOJ QJ o(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJ QJ o(@ @ ^@ `CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(PP^P`CJOJ QJ o(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hH^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`5o(() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hHh ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`5o(() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJ QJ o(@ @ ^@ `CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(PP^P`CJOJ QJ o(h8^8`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJ QJ o(hHh ^ `OJQJo(hHhx^x`OJQJ^Jo(hHohH^H`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hH^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hH^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJ QJ o(@ @ ^@ `CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(^`CJOJ QJ o(PP^P`CJOJ QJ o(^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hH^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hH^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`o(()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L..G(c:mk~;&\&i"q^'h@T!Q 'TPn1XD4 @-Q-p9!CV L8^U2 \D+ZU>@ZR2Y}v!DjmG!j_/3+-S.R7/SYm^/Js_ Msgy\*Uf#;y{* Nq ..7,tQ'0KWDx\ c PNM cHP/#Evr]{qbTyU x'a "yI$e !$z\8&]r{x'BU6"+)tch*dB3X-z1K=sJy4Y_gG57uQd:N5=:yX6UsmBU6p88&=:$e>ch*r]?C]? @9@dB !$yId:N5fKa "MlZN yqOcHPgG5 R"QyX67uQFia3SDIS'0KWa3S:Xp8*ZdEa$Y[3[z\z1.~]*ZS_9@Y_=`dEalE %d/#Dd>Zh(ll%dUsmwK=sISw y R"QqbTyr]?]r{v{ZN% ( X^.* rl 5]gE;JfH FWNn%}$u%v%:'.U(eB CSDjF L+sNwOCP^ORJpR SSjST0U2XV/Ys[K\(_5_!`,H`"bdCfbg}gri~|isjXlMmpp$s->v@v yvE7wBxXx}xzyx{]|$v}v}d&3T@R`/ol'y^kq7)3g,8?M{L3epxUHV4f'/!FBx04 K1y ,I]yo 0I%^T5`:qnAso,Oit)Uv\agOP{7~N>op@94LyZr=iD4HEj:+v16L!:Q"''mGWNyG5e46.Mo3-:_a@ ,( ```&Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@Calibri;. *Cx Helvetica7. [ @Verdana7@Cambria5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"YTT3 # #!0VV 3QHP $P8?2! xx msobolewska kfurmanska.              ! " # $ % & ' ( ) * + , - Oh+'0 px  msobolewskaNormal kfurmanska5Microsoft Office Word@@.v@a՜.+,0 hp 0Urzd Marszakowski Wojewdztwa Dolnolskiego# V Tytu !#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  Root Entry F`pData "!1TableWordDocumentABSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q